ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 28.10.2015

Особлива інформація на 27.04.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Возняк Наталiя Євгенiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство"Львiвський iнструментальний завод"
2. Організаційно-правова форма  
3. Місцезнаходження 79058, м.Львiв, вул.Замарстинiвська .170
4. Код за ЄДРПОУ 00222290
5. Міжміський код та телефон, факс 032-252-29-02, 032-252-33-43
6. Електронна поштова адреса liz@ukrpost.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

80(2084), Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}