ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 14.12.2016

Особлива інформація на 09.12.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н08.12.2016Товариство з обмежною відповідальністю "АРТТЕХБУД"400722179.9287.666
Зміст інформації:
Згiдно вимог статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” повiдомляємо , що згідно виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на 28.11.2016 року розмір частки акціонера ТзОВ «АРТТЕХБУД» код ЄДРПОУ 40072217, місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 100Б, збільшився. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій складав до зміни 9,92%(350 000 штук простих іменних акцій), а після зміни 87,666%( 3092 526 штук простих іменних акцій). Розмiр голосуючих акцiй акцiонера до змiни складав 11,22 % та розмiр частки голосуючих акцiй пiсля змiни складає 97,22 %. Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд власника акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" - 08.12.2016 р.