ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2154 1986 0 0 2154 1986
будівлі та споруди 1608 1519 0 0 1608 1519
машини та обладнання 443 377 0 0 443 377
транспортні засоби 5 5 0 0 5 5
інші 98 85 0 0 98 85
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2154 1986 0 0 2154 1986
Опис Орендованих основних засобiв на пiдпримствi немає. Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв станом на 31.12.2014 року немає. Обмежень на використання основних засобiв у звiтному перiодi не було. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 8986 9031
Статутний капітал (тис.грн.) 176 176
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 176 176
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р.№485
Висновок Станом на 31.12.2014р.чистi активи товариства дорiвнюють 8986 тис.грн.,що перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 8810.0 тис.грн.тобто знаходиться у межах дiючого законодавства.