ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 56.68
Опис Порядок денний зборiв:
1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.-обрано.
2.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2015роцi.-рiшення розглянуто
3.Звiт Наглядової ради за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. -звiт розглянуто.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.-висновки затверджено.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014рiк. -рiчний звiт затверджено
6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014рiк.-прийнято рiшення.
7.Припинення повноважень членiв Наглядової ради.Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на пiдписання договорiв зт членами Наглядової ради-рiшення прийнято.
8. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.рiшення прийнято.
9.Про пiдтвердження зобов 'язань Товариства за всiма дiючими на поточний момент договорами та затвердження укладених договорiв. -зобов 'язання пiдтверджено.
10.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством на протязi одного року.Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.-правочини розглянуто.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 83.46
Опис Порядок денний зборiв:
1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.-обрано.
2.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2014роцi.-рiшення розглянуто
3.Звiт Наглядової ради за 2013рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. -звiт розглянуто.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.-висновки затверджено.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013рiк. -рiчний звiт затверджено
6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013рiк.-прийнято рiшення.
7.Про пiдтвердження зобов 'язань Товариства за всiма дiючими на поточний момент договорами та затвердження укладених договорiв. -зобов 'язання пiдтверджено.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством на протязi одного року.Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.-правочини розглянуто.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.