ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29 листопада 2000 р. № 302
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 28 жовтня 2003 р. № 602)

КОДИ
Дата /рiк, мiсяць, число/ 2014 31 12
Пiдприємство ПАТ "Львiвський iнструментальний завод" за ЄДРПОУ 00222290
Територiя ___________________________________________________________________________ за КОАТУУ 4610137500
Орган державного управлiння ________________________________________________________ за СПОДУ 06024
Органiзацiйно-правова форма господарювання _________________________________________ за КОПФГ
Вид економiчної дiяльностi ___________________________________________________________ за КВЕД 25.73
Середня кiлькiсть працiвникiв _112____________________________________________________ Контрольна сума
Одиниця вимiру: тис. грн.
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за 2014 рiк
Форма № 5 Код за ДКУД 1801008
I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв Код рядка Залишок
на початок року Надiйш-ло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення кориностi за рiк Iншi змiни за рiк Залишок
на кiнець року
первiсної (переоцi-неної) вартостi накопи-ченої аморти-зацiї
первiсна (переоцi-
нена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя первiсної (переоцi-неної) вартостi накопи-ченої аморти-
зацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя первiсна (перео-
цiнена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерцiйнi позначення 030 - - - - - - - - - - - - -

Права на об'єкти промислової власностi 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторське право та сумiжнi з ним права 050 - - - - - - - - - - - - -
060 - - - - - - - - - - - - -
Iншi нематерiальнi активи 070 31 29 - - - - - - - - - 31 29
Разом 080 31 29 - - - - - - - - - 31 29
Гудвiл 090 - - - - - - - - - - - - -

З рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (081) __-______
вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) __-______
вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) __-______
З рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань (084) __-______
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (085) __-______

II. Основнi засоби
Групи основних засобiв Код рядка Залишок
на початок року Надiй-шло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк Втрати вiд змен-шення корис-ностi Iншi змiни
за рiк Залишок
на кiнець року у тому числi
первiсної (переоцi-неної) вартостi зносу одержанi
за фiнансовою орендою переданi
в оперативну оренду
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсної (переоцi-неної) вартостi зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельнi дiлянки 100 40 - - - - - - - - - - 40 - - - - -
Iнвестицiйна нерухомiсть 105 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капiтальнi витрати на полiпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 5301 3604
- - - - - 89 - - - 5301 3693 - - - -
Машини та обладнання 130 7863 7360 4 - - 171 166 58 - -1 - 7695 7252 - - - -
Транспортнi засоби 140 82 77 - - - - - - - - - 82 77 - - - -
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 443 375 - - - 2 - 11 - +1 - 442 386 - - - -
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторiчнi насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iншi основнi засоби 180 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Бiблiотечнi фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 102 102 2 - - - - - - - - 104 102 - - - -
Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природнi ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iнвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iншi необоротнi матерiальнi активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 13831 11518 6 - - 173 166 158 - - - 13664 11510 - - - -

З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi (261) ______-_____
вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) ______-_____
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) (263) ______-_____
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264) ___5879_____
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв (2641) _____-_____
З рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу (265) ______-_____
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (2651) _____-_____
З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (266) ______-____
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) ______-_____
З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi (268) ______-____
З рядка 105 графа 14 вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю (269) ___________
III. Капiтальнi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
1 2 3 4
Капiтальне будiвництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 - -

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 300 - -

Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 - -

Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв 320 - -
Iншi 330 - -
Разом 340 - -
З рядка 340 графа 3
капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть (341) _____________
фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй (342) _____________
IV. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
довгостроковi поточнi
1 2 3 4 5
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства

350 - - -
дочiрнi пiдприємства 360 - - -
спiльну дiяльнiсть 370 - - -
Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств
380 - - -
акцiї 390 - - -
облiгацiї 400 - - -
iншi 410 - 1578 -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 1578 -
З рядка 045 графа 4 Балансу Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:

за собiвартiстю (421) _1578____
за справедливою вартiстю (422) __-__
за амортизованою собiвартiстю (423) __-___
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю (424) __-___
за справедливою вартiстю (425) __-__
за амортизованою собiвартiстю (426) _____


IV. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
довгостроковi поточнi
1 2 3 4 5
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства

350 - - -
дочiрнi пiдприємства 360 - - -
спiльну дiяльнiсть 370 - - -
Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств
380 - - -
акцiї 390 - - -
облiгацiї 400 - - -
iншi 410 - 1578 -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 1578 -
З рядка 045 графа 4 Балансу Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:

за собiвартiстю (421) _1578____
за справедливою вартiстю (422) __-__
за амортизованою собiвартiстю (423) __-___
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю (424) __-___
за справедливою вартiстю (425) __-__
за амортизованою собiвартiстю (426) _____V. Доходи i витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв
440 768 219
Операцiйна курсова рiзниця 450 36 -
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 102 -
Штрафи, пенi, неустойки 470 - 6
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 480 - 33
Iншi операцiйнi доходи i витрати 490 291
у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв
491
Х 12
непродуктивнi витрати i втрати 492 Х -
Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства

500 - -
дочiрнi пiдприємства 510 - -
спiльну дiяльнiсть 520 - -
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди
530 -
Х
Проценти 540 Х -
Фiнансова оренда активiв 550 - -
Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 -
Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй
570 - -
Доходи вiд об'єднання пiдприємств 580 - -
Результат оцiнки корисностi 590 - -
Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - -
Безоплатно одержанi активи 610 - Х
Списання необоротних активiв 620 Х -
Iншi доходи i витрати 630 - -
Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) __-___
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) __-___ %
З рядкiв 540 - 560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi продукцiї основної дiяльностi (633) __-___
VI. Грошовi кошти
Найменування показника Код рядка На кiнець року
1 2 3
Каса 640 -
Поточний рахунок у банку 650 5
Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 -
Грошовi кошти в дорозi 670 49
Еквiваленти грошових коштiв 680 -
Разом 690 54

V. Доходи i витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв
440 768 219
Операцiйна курсова рiзниця 450 36 -
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 102 -
Штрафи, пенi, неустойки 470 - 6
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 480 - 33
Iншi операцiйнi доходи i витрати 490 291
у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв
491
Х 12
непродуктивнi витрати i втрати 492 Х -
Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства

500 - -
дочiрнi пiдприємства 510 - -
спiльну дiяльнiсть 520 - -
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди
530 -
Х
Проценти 540 Х -
Фiнансова оренда активiв 550 - -
Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 -
Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй
570 - -
Доходи вiд об'єднання пiдприємств 580 - -
Результат оцiнки корисностi 590 - -
Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - -
Безоплатно одержанi активи 610 - Х
Списання необоротних активiв 620 Х -
Iншi доходи i витрати 630 - -
Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) __-___
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) __-___ %
З рядкiв 540 - 560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi продукцiї основної дiяльностi (633) __-___
VI. Грошовi кошти
Найменування показника Код рядка На кiнець року
1 2 3
Каса 640 -
Поточний рахунок у банку 650 5
Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 -
Грошовi кошти в дорозi 670 49
Еквiваленти грошових коштiв 680 -
Разом 690 54

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошовi кошти, використання яких обмежено (691) ___-__

VII. Забезпечення i резерви
Види забезпечень i резервiв Код рядка Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк Використа-но у звiтному роцi Сторновано невикорис-тану суму у звiтному роцi Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець року
нараховано (створено) додатковi вiдрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 970 395 - 514 - - 851
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв 750 - - - - - - -
760 - - - - - - -
770 - - - - - - -
Резерв сумнiвних боргiв 775 25 12 - 2 - - 35
Разом 780 995 407 - 516 - - 886
IX. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника Код рядка Всього на кiнець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
1 2 3 4 5 6
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 940 3637 1653 1984 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 950 34 34 - -

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) ___7_____
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952) ___-_____

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 -
Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 -
Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 -
XI. Будiвельнi контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 -
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансiв отриманих 1140 -
Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 -
Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 -XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 209
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року
1220 -
на кiнець звiтного року 1225 -
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року
1230 -
на кiнець звiтного року 1235 -
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 209
у тому числi:
поточний податок на прибуток
1241 209
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 -
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 -
у тому числi:
поточний податок на прибуток
1251 -
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 -


XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звiтний рiк 1300 158

Використано за рiк - усього 1310 6
в тому числi на:
будiвництво об'єктiв
1311 -
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв
1312 4
з них машини та обладнання 1313 4
придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 -
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 -
1316 -
1317
XIV. Бiологiчнi активи

Групи бiологiчних активiв Код рядка Облiковуються за первiсною вартiстю Облiковуються за справедливою вартiстю
залишок
на початок року надiйшло за рiк вибуло за рiк нарахо-
вано аморти-
зацiї за рiк втрати вiд змен-
шення корис-
ностi вигоди вiд вiднов-
лення корис-
ностi залишок
на кiнець року залишок на початок року надiйш-
ло за рiк змiни вартос-
тi за рiк вибуло за рiк залишок на кiнець року
первiс-
на вартiсть накопи-
чена аморти-
зацiя первiс-
на вартiсть накопи-
чена аморти-
зацiя первiс-
на вартiсть накопи-
чена аморти-
зацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгостроковi бiологiчнi активи - усього 1410 - - - - - - - - - - - - - - -
в тому числi:
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторiчнi насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -
1414 - - - - - - - - - - - - - - -
iншi довгостроковi бiологiчнi активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточнi бiологiчнi активи - усього 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
в тому числi:
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
бiологiчнi активи в станi бiологiчних перетворень (крiм тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi) 1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
iншi поточнi бiологiчнi активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - -


З рядка 1430 графа 5 i графа 14 вартiсть бiологiчних активiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (1431) ____-______
З рядка 1430 графа 6 i графа 16 залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв, первiсна вартiсть поточних бiологiчних
активiв i справедлива вартiсть бiологiчних активiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (1432) _____-_____
З рядка 1430 графа 11 i графа 17 балансова вартiсть бiологiчних активiв, щодо яких iснують передбаченi законодавством
обмеження права власностi (1433) ______-____
XV. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та додаткових бiологiчних активiв

Найменування показника Код рядка Вартiсть первiсного визнання Витрати, пов'язанi з бiологiчними перетво-
реннями Результат вiд
первiсного визнання Уцiнка Виручка вiд реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї Фiнансовий результат
(прибуток +, збиток -) вiд
дохiд витрати реалiзацiї первiсного визнання та реалiзацiї
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи рослинництва - усього 1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
у тому числi:
зерновi i зернобобовi 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з них:
пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
рiпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
цукровi буряки (фабричнi) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
плоди (зернятковi, кiсточковi) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
iнша продукцiя рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додатковi бiологiчнi активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи тваринництва - усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
у тому числi:
прирiст живої маси - усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з нього:
великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
iнша продукцiя тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додатковi бiологiчнi активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
продукцiя рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Сiльськогосподарська продукцiя та додатковi бiологiчнi активи - разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -


Керiвник ____________________ /Возняк Н.Є./

Головний бухгалтер ____________________ /Сташкiв Т.Є./

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за 2014 рiк
Форма № 5 Код за ДКУД 1801008
I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв Код рядка Залишок
на початок року Надiйш-ло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення кориностi за рiк Iншi змiни за рiк Залишок
на кiнець року
первiсної (переоцi-неної) вартостi накопи-ченої аморти-зацiї
первiсна (переоцi-
нена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя первiсної (переоцi-неної) вартостi накопи-ченої аморти-
зацiї первiсна (переоцi-нена) вартiсть Нако-пичена аморти-зацiя первiсна (перео-
цiнена) вартiсть накопи-чена аморти-зацiя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерцiйнi позначення 030 - - - - - - - - - - - - -

Права на об'єкти промислової власностi 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторське право та сумiжнi з ним права 050 - - - - - - - - - - - - -
060 - - - - - - - - - - - - -
Iншi нематерiальнi активи 070 31 29 - - - - - 1 - - - 31 30
Разом 080 31 29 - - - - - 1 - - - 31 30
Гудвiл 090 - - - - - - - - - - - - -

З рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (081) __-______
вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) __-______
вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) __-______
З рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань (084) __-______
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (085) __-______

II. Основнi засоби
Групи основних засобiв Код рядка Залишок
на початок року Надiй-шло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк Втрати вiд змен-шення корис-ностi Iншi змiни
за рiк Залишок
на кiнець року у тому числi
первiсної (переоцi-неної) вартостi зносу одержанi
за фiнансовою орендою переданi
в оперативну оренду
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсної (переоцi-неної) вартостi зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельнi дiлянки 100 40 - - - - - - - - - - 40 - - - - -
Iнвестицiйна нерухомiсть 105 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капiтальнi витрати на полiпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 5301 3693
- - - - - 89 - - - 5301 3782 - - - -
Машини та обладнання 130 7695 7252 - - - 550 542 58 - - - 7145 6768 - - - -
Транспортнi засоби 140 82 77 - - - - - - - - - 82 77 - - - -
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 442 386 - - - 1 1 11 - - - 441 396 - - - -
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторiчнi насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iншi основнi засоби 180 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Бiблiотечнi фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 104 102 3 - - - - 5 - - - 107 107 - - - -
Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природнi ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iнвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iншi необоротнi матерiальнi активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 13664 11510 3 - - 551 543 163 - - - 13116 11130 - - - -

З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi (261) ______-_____
вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) ______-_____
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) (263) ______-_____
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264) ___5879_____
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв (2641) _____-_____
З рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу (265) ______-_____
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (2651) _____-_____
З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (266) ______-____
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) ______-_____
З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi (268) ______-____
З рядка 105 графа 14 вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю (269) ___________


III. Капiтальнi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
1 2 3 4
Капiтальне будiвництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 - -

Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 300 - -

Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 - -

Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв 320 - -
Iншi 330 - -
Разом 340 - -
З рядка 340 графа 3
капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть (341) _____________
фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй (342) _____________
IV. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
довгостроковi поточнi
1 2 3 4 5
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства

350 - - -
дочiрнi пiдприємства 360 - - -
спiльну дiяльнiсть 370 - - -
Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств
380 - - -
акцiї 390 - - -
облiгацiї 400 - - -
iншi 410 - 1578 -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 1578 -
З рядка 045 графа 4 Балансу Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:

за собiвартiстю (421) _1578____
за справедливою вартiстю (422) __-__
за амортизованою собiвартiстю (423) __-___
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю (424) __-___
за справедливою вартiстю (425) __-__
за амортизованою собiвартiстю (426) _____V. Доходи i витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв
440 918 306
Операцiйна курсова рiзниця 450 53 -
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 162 -
Штрафи, пенi, неустойки 470 - 100
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 480 - 26
Iншi операцiйнi доходи i витрати 490 92 307
у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв
491
Х
непродуктивнi витрати i втрати 492 Х -
Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства

500 - -
дочiрнi пiдприємства 510 - -
спiльну дiяльнiсть 520 - -
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди
530 -
Х
Проценти 540 Х -
Фiнансова оренда активiв 550 - -
Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 -
Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй
570 - -
Доходи вiд об’єднання пiдприємств 580 - -
Результат оцiнки корисностi 590 - -
Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - -
Безоплатно одержанi активи 610 - Х
Списання необоротних активiв 620 Х -
Iншi доходи i витрати 630 - -
Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) __-___
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) __-___ %
З рядкiв 540 - 560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi продукцiї основної дiяльностi (633) __-___

VI. Грошовi кошти
Найменування показника Код рядка На кiнець року
1 2 3
Каса 640 -
Поточний рахунок у банку 650 37
Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 86
Грошовi кошти в дорозi 670 -
Еквiваленти грошових коштiв 680 -
Разом 690 123

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошовi кошти, використання яких обмежено (691) ___-__

VII. Забезпечення i резерви
Види забезпечень i резервiв Код рядка Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк Використа-но у звiтному роцi Сторновано невикорис-тану суму у звiтному роцi Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення Залишок на кiнець року
нараховано (створено) додатковi вiдрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 851 303 - 533 - - 621
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв 750 - - - - - - -
760 - - - - - - -
770 - - - - - - -
Резерв сумнiвних боргiв 775 35 - 1 34 - -
Разом 780 886 303 - 534 34 - 621VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартiсть
на кiнець року Переоцiнка за рiк
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї* уцiнка
1 2 3 4 5
Сировина i матерiали 800 984 - -
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 810 - - -

Паливо 820 1 - -
Тара i тарнi матерiали 830 - - -
Будiвельнi матерiали 840 1 - -
Запаснi частини 850 12 - -
Матерiали сiльськогосподарського призначення 860 - - -
Поточнi бiологiчнi активи 870 - - -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 974 - -
Незавершене виробництво 890 126 - -
Готова продукцiя 900 1389 - -
Товари 910 - - -
Разом 920 3487 - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв:
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) 3487
переданих у переробку (922) ____-___
оформлених в заставу (923) ____-___
переданих на комiсiю (924) ____-___
Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) ____-___
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначенi для продажу (926) ____-___
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".


IX. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника Код рядка Всього на кiнець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
1 2 3 4 5 6
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 940 3710 946 - 2764
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 950 36 36 - -

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) ___-____
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952) ___-_____

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 -
Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 -
Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 -XI. Будiвельнi контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 -
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансiв отриманих 1140 -
Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 -
Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 -XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 38
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року
1220 -
на кiнець звiтного року 1225 -
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року
1230 -
на кiнець звiтного року 1235 -
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 38
у тому числi:
поточний податок на прибуток
1241 38
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 -
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 -
у тому числi:
поточний податок на прибуток
1251 -
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 -


XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звiтний рiк 1300 164

Використано за рiк - усього 1310 -
в тому числi на:
будiвництво об'єктiв
1311 -
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв
1312 -
з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 -
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 -
1316 -
1317
-

XIV. Бiологiчнi активи

Групи бiологiчних активiв Код рядка Облiковуються за первiсною вартiстю Облiковуються за справедливою вартiстю
залишок
на початок року надiйшло за рiк вибуло за рiк нарахо-
вано аморти-
зацiї за рiк втрати вiд змен-
шення корис-
ностi вигоди вiд вiднов-
лення корис-
ностi залишок
на кiнець року залишок на початок року надiйш-
ло за рiк змiни вартос-
тi за рiк вибуло за рiк залишок на кiнець року
первiс-
на вартiсть накопи-
чена аморти-
зацiя первiс-
на вартiсть накопи-
чена аморти-
зацiя первiс-
на вартiсть накопи-
чена аморти-
зацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгостроковi бiологiчнi активи - усього 1410 - - - - - - - - - - - - - - -
в тому числi:
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторiчнi насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -
1414 - - - - - - - - - - - - - - -
iншi довгостроковi бiологiчнi активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточнi бiологiчнi активи - усього 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
в тому числi:
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
бiологiчнi активи в станi бiологiчних перетворень (крiм тварин на вирощуваннi та вiдгодiвлi) 1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
iншi поточнi бiологiчнi активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - -


З рядка 1430 графа 5 i графа 14 вартiсть бiологiчних активiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (1431) ____-______
З рядка 1430 графа 6 i графа 16 залишкова вартiсть довгострокових бiологiчних активiв, первiсна вартiсть поточних бiологiчних
активiв i справедлива вартiсть бiологiчних активiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (1432) _____-_____
З рядка 1430 графа 11 i графа 17 балансова вартiсть бiологiчних активiв, щодо яких iснують передбаченi законодавством
обмеження права власностi (1433) ______-____
XV. Фiнансовi результати вiд первiсного визнання та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та додаткових бiологiчних активiв

Найменування показника Код рядка Вартiсть первiсного визнання Витрати, пов'язанi з бiологiчними перетво-
реннями Результат вiд
первiсного визнання Уцiнка Виручка вiд реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї Фiнансовий результат
(прибуток +, збиток -) вiд
дохiд витрати реалiзацiї первiсного визнання та реалiзацiї
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи рослинництва - усього 1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
у тому числi:
зерновi i зернобобовi 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з них:
пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
рiпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
цукровi буряки (фабричнi) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
плоди (зернятковi, кiсточковi) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
iнша продукцiя рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додатковi бiологiчнi активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи тваринництва - усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
у тому числi:
прирiст живої маси - усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з нього:
великої рогатої худоби 1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
iнша продукцiя тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додатковi бiологiчнi активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
продукцiя рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Сiльськогосподарська продукцiя та додатковi бiологiчнi активи - разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -


Керiвник ____________________ /Возняк Н.Є./

Головний бухгалтер ____________________ /Сташкiв Т.Є./