ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Возняк Н.Є.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство"Львiвський iнструментальний завод"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00222290
4. Місцезнаходження Україна, 79058, Львівська область, Шевченкiвський, м. Львiв, вул. Замарстинiвська.буд.170
5. Міжміський код, телефон та факс 032-252-29-02, 032-252-34-24
6. Електронна поштова адреса liz@ukrpost.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81(2335), Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://liz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2016

(дата)