ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Львiвський iнструментальний завод був заснований 31 сiчня 1946 р. У 1994 р. на базi заводу було створено вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвський iнструментальний завод".
За звiтний перiод злиття, подiл, приєднанння, перетворення, видiл не вiдбувались.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйна структура емiтента: керiвний вiддiл, бухгалтерiя, виробничi цехи.
Пiдприємство немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)- 93 ; Фонд оплати працi -3458,3 ; Протягом звiтного перiоду кадрова программа емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв не змiнювалася.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; не належить
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; не проводить
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звiтного перiоду з боку третiх осiб не було пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Метод нарахування амортизацiї - податковий.
Метод оцiнки вартостi запасiв - iдентифiкована вартiсть. Фiнансовi iнвестицiї на балансi Товариства не числяться.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основними видами продукцiї є металорiзальний iнструмент - плашки, мiтчики, фрези; послуги промислового характеру; товари народного вжитку - пилочка лобзикова, набiр викруток в металi, плашкотримачi.
Основнi ринки збуту: Росiя, Бiлорусiя, Україна, Молдова.
Основнi клiєнти: ТОВ "Технологiї ХХI" (м. Брянськ), ф-ма "Велес" (м. Брянськ), ДП "Промiнструмент (м. Мiнськ), ф-ма "Експротех" (Молдова), ВАТ "ПААЗ" (м. Полтава), ТОВ "Промислово-органiзацiйнi впливи" (м. Київ), ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград), ЗАТ "Агро-Спектр" (м. Днiпропетровськ) та iн.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi п"ять рокiв вiдбулось придбання основних засобiв на суму 327,1 тис. грн., та списання, вiдчуження основних засобiв на суму - 151,8 тис. грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; д/н
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Орендованих основних засобiв на пiдпримствi немає. Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв станом на 31.12.2015 року немає. Обмежень на використання основних засобiв у звiтному перiодi не було.
Виробничi потужностi товариства задiянi повнiстю. Основнi засоби товариства знаходяться за мiсцезнаходженням товариства: м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 170. Фiнансування товариства проводиться за рахунок власних обiгових коштiв та залучення кредитiв.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Однiєю з iстотних проблем є високий податковий тиск, високi цiни на металопродукцiю, енергоносiї.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Фактiв нарахування та виплати штрафiв та компенсацiй у звiтньому перiодi не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування товариства проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. Оцiнюючи результати дiяльностi пiдприємства в цiлому з позицiї фiнансової дiяльностi i платоспроможностi, його фiнансовий стан можна визначити як "добрий" (наявнi власнi оборотнi кошти, коефiцiєнт стiйкостi, загальної лiквiдностi вищi вiд нормативних величин).
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не було.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Передбачається розширення виробництва фрез. Виконуються поточнi роботи по ремонту основних засобiв.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; У звiтному перiодi дослiдження та розробки пiдприємством не велись.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; У звiтному перiодi пiдприємство не виступало стороною у судових справах.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Коефiцiєнти промiжної та загальної лiквiдностi протягом звiтного перiоду є вищими вiд нормативних величин(за винятком абсолютної лiквiдностi), що вказує на високу лiквiднiсть Товариства. За рахунок забезпеченостi грошовими коштами пiдприємство негайно зможе покрити лише 0.4%своїх поточних зобов'язань, що є недостатнiм ( норматив 20%). Оборотнi активи покривають поточнi зобов'язання в 3.28 рази. Фiнансовий стан Товариства стабiльний.