ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, буд.83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287, 24.02.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, 30.11.2014, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит" 79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, 252-03-45 Свiдоцтво № 1287 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Львiвський iнструментальний завод» станом на 31 грудня 2015 року Власники цiнних паперiв,керiвництво ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» м. Львiв 24 лютого 2016 р 1. Аудиторський висновок подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV. При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не виникало. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Львiвський iнструментальний завод», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф: 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента : Основнi вiдомостi про акцiонерне Товариство Найменування емiтента ПАТ„ Львiвський iнструментальний завод” Код ЄДРПОУ 00222290 Дата первинної реєстрацiї 20.12.1994 р. Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 20.04.2012р. №14151050016006368 Мiсце проведення реєстрацiї Виконавчий комiтет Львiвської мiської Ради Юридична адреса м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 170 Розрахунковi рахунки № 26005385193 МФО № 380805 Назва банку АТ „ РайффайзенБанк Аваль” Основнi види дiяльностi 25.73.Виробництво iнструментiв Статутний капiтал 176381,10 грн. Кiлькiсть простих iменних акцiй 35276202 шт. Номiнальна вартiсть акцiй 0,05 грн. 2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами України: - «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3480); - «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ 448/96); - «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514); - «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125); - Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ); - iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту. Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, а саме: - баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015р.; - звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015р.; - звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2015р.; - звiт про власний капiтал за 2015 рiк; - примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року в т.ч. порiвняльна iнформацiя. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 фiнансовий рiк є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2012 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та iнтерпретацiй, дiючих для 2012 фiнансового року. Ця редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФО на 1 сiчня 2012 року. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». 2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 „ Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 2.5. Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705. Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової звiтностi i яка охоплює мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIY. Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж звiтного року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати. Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв.
2.6. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки. Обмеження обсягу роботи аудиторiв. Аудитори не спостерiгали за проведеною iнвентаризацiєю основних засобiв та товарно-матерiальних цiнностей, оскiльки договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi укладено пiсля її проведення. Через обмежений термiн робiт аудитор не мав змоги перевiрити кiлькiсть основних засобiв та запасiв шляхом проведення iнших аудиторських процедур. Незгода з управлiнським персоналом. Товариство не розраховує i не вiдображає у фiнансовiй звiтностi тимчасовi податковi рiзницi згiдно вимог МСБО №12 « Податок на прибуток». Проте, названi моменти мають обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства. 2.7 Умовно-позитивна думка аудитора. На думку аудиторiв, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» станом на 31.12.2015 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату i вiдповiдає положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервної дiяльностi товариства. 3. Примiтки до фiнансової звiтностi . 3.1. Застосування МСФЗ вперше. Дата переходу ПАТ " Львiвський iнструментальний завод " на МСФЗ - 01.01.2012р. При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вступний звiт про фiнансовий стан Товариства було складено станом на 01 сiчня 2012 р., дату переходу Товариства на МСФЗ. В даних примiтках пояснюються основнi коригування, виконанi Товариством при перерахунку звiту про фiнансовий стан, складеного на 1 сiчня 2012 року, у вiдповiдностi з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, а також ранiше оприлюдненої складеної згiдно нацiональним П(С)БО фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011р., та за рiк, який закiнчився на вказану дату. Активи та зобов’язання, якi не вiдповiдають критерiям визнання у вiдповiдностi з МСФЗ, виключено iз вступного залишку про фiнансовий стан, складеного у вiдповiдностi з МСФЗ. 3.2. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi МСФЗ. Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан (Балансу) у вiдповiдностi з МСФЗ на 01.01.2012р Товариство здiйснило коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi з П(С)БО. Перехiд вiд ранiше застосованих П(С)БО до МСФЗ вплинув на власний капiтал Товариства. Власний капiтал Товариства згiдно з ранiше застосовуваними П(С)БО станом на 01.01.2012 року складав 9138,0 тис.грн. Змiни вiдбулися за рахунок таких статей: - створено резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi 25,0 тис.грн. - створено резерв вiдпусток 629,0 тис.грн. - списано дооцiнку товарно-матерiальних цiнностей 537,5 тис.грн. - списано переоцiнку реалiзованих (списаних) основних засобiв 451,5 тис.грн. Таким чином, власний капiтал ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» станом на 01.01.2012 року згiдно з МСФЗ склав – 8484,0 тис. грн. 3.3. Розкриття iнформацiї за видами активiв. Основнi засоби. Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Для цiлей облiку та амортизацiї основнi засоби класифiкуються по групах основних засобiв: " Земельнi дiлянки; Будинки, споруди та передавальнi пристрої; " Машини та обладнання; " Транспортнi засоби; " Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); « Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи». Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом полiпшують продуктивнiсть основного засобу i/або збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Класифiкацiя та оцiнка основних засобiв, вiдображених у складi необоротних активiв балансу Товариства, вiдповiдають вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась за прямолiнiйним методом виходячи iз встановлених строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв. Вiдомостi про основнi засоби наведенi в таблицi. № п/п Основнi засоби На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Первiсна вартiсть (тис.грн.) 12734 13116 13664 13831 2. Знос (тис.грн.) 10905 11130 11510 11518 3. Залишкова вартiсть (тис.грн.) 1829 1986 2154 2313 Згiдно МСБО 16 «Основнi засоби» до складу основних засобiв вiднесено незавершенi капiтальнi iнвестицiї на придбання основних засобiв: -в 2015 р. 91,0 тис.грн. -в 2014р 91,0 тис.грн. - в 2013 р. 94,0 тис.грн. В структурi основних засобiв за 2015р. вiдбулись наступнi змiни : - реалiзовано основнi засоби на суму 115,0 тис.грн.(залишкова вартiсть 5,0 тис.грн.) - списано основнi засоби залишковою вартiстю 3,0 тис.грн - нараховано амортизацiї в розмiрi 149,0 тис.грн.
Основнi засоби Рух за статтями основних засобiв був таким: Земля Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти прилади, iнвентар Iншi основнi засоби i iншi активи Всього Вартiсть 2015р 31 грудня 2014р 40 5301 7145 82 441 107 13116 Надходження Вибуття 382 382 Iншi змiни 31 грудня 2015р 40 5301 6763 82 441 107 12734 Накопичена амортизацiя 31 грудня 2014р 3782 6768 77 396 107 11130 Нараховано за рiк 83 55 - 11 - 149 Вибуття 374 374 31 грудня 2015р 3865 6449 77 407 107 10905 Залишкова вартiсть 31 грудня 2014р 40 1519 377 5 45 1986 31 грудня 2015р 40 1436 314 5 34 - 1829 2014р Всього 31 грудня 2013р 40 5301 7695 82 442 104 13664 Надходження 3 3 Вибуття 550 1 551 Iншi змiни 31 грудня 2014р 40 5301 7145 82 441 107 13116 Накопичена амортизацiя 31 грудня 2013р 3693 7252 77 386 102 11510 Нараховано за рiк 89 58 - 11 5 163 Вибуття 542 1 543 31 грудня 2014р 3782 6768 77 396 107 11130 Залишкова вартiсть 31 грудня 2013р 40 1608 443 5 56 2 2154 31 грудня 2014р 40 1519 377 5 45 - 1986 Земля Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти прилади, iнвентар Iншi основнi засоби i iншi активи Всього 2013р Вартiсть 31 грудня 2012р 40 5301 7863 82 443 102 13831 Надходження 4 2 6 Вибуття 171 2 173 Iншi змiни -1 1 31 грудня 2013р 40 5301 7695 82 442 104 13664 Накопичена амортизацiя 31 грудня 2012р 3604 7360 77 375 102 11518 Нараховано за рiк 89 58 11 158 Вибуття 166 166 31 грудня 2013р 3693 7252 77 386 102 11510 Залишкова вартiсть 31 грудня 2012р 40 1697 503 5 68 - 2313 31 грудня 2013р 40 1608 443 5 56 2 2154 Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилася. Вiдповiдно до наказу про Облiкову полiтику, до малоцiнних необоротних матерiальних активiв товариство вiдносить активи, вiдмiннi вiд основних засобiв, та термiн корисного використання яких складає бiльше одного року. Для малоцiнних необоротних матерiальних активiв встановлено метод нарахування амортизацiї в розмiрi 100% вартостi в мiсяцi вводу в експлуатацiю. Згiдно даних бухгалтерського облiку їх вартiсть становить: - на 31.12.2015р 107,0 тис.грн. - на 31.12.2014р 107,0 тис.грн. - на 31.12. 2013р. 104,0 тис.грн. Вiдповiдно до МСФЗ така група необоротних активiв , як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи , окремо не видiляється. Пiдприємство може встановити порiг суттєвостi щодо визнання основних засобiв. Основнi засоби, вартiсть яких є нижчою за встановлений порiг суттєвостi списуються на витрати при введеннi в експлуатацiю . Однак , Товариством не встановлено критерiй суттєвостi щодо основних засобiв. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи" наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи витрати по доставцi та податки, що не повертаються. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Вiдомостi про нематерiальнi активи № п/п Нематерiальнi активи На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Первiсна вартiсть (тис.грн.) 31 31 31 31 2. Знос (тис.грн.) 30 30 29 29 3. Залишкова вартiсть (тис.грн.) 1 1 2 2 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. Згiдно МСБО №39 « Фiнансовi iнструменти визнання та оцiнка» фiнансовi iнвестицiї (довгостроковi векселi) вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю , оскiльки їхню справедливу вартiсть не можна було достовiрно оцiнити внаслiдок вiдсутностi активного ринку. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї № п/п Iншi фiнансовi iнвестицiї На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Довгостроковi векселi (тис.грн.) 1578 1578 1578 1578 На 01.01.2012 р. вартiсть фiнансових iнвестицiй складає 2903,0 тис.грн. В 2012р придбано в АТ «Кредит ТК-КБ» довгостроковi векселi на суму 717 тис.грн.. Реалiзовано довгостроковi векселi ТОВ «Промислово-Торгова Компанiя «Схiд» на суму 2044 тис.грн. (собiвартiсть iнвестицiй 2043,0 тис.грн.). На кiнець 2012р. вартiсть фiнансових iнвестицiй складає 1578,0 тис.грн. В 2013р.- 2015р. фiнансовi iнвестицiї не змiнювалися. Запаси Оцiнка запасiв, вiдображених в оборотних активах на дату балансу ., здiйснена Товариством згiдно з вимогами МСБО 2 «Запаси» . Придбанi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Незавершене виробництво, готову продукцiю вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику по методу ФIФО. В балансi станом на 31.12.2015 р. запаси вiдображенi за первiсною вартiстю в сумi 2236,0 тис.грн. , вiдповiдно станом на 31.12.2014 р. в розмiрi 3487,0 тис.грн. Вiдомостi про запаси тис.грн. № п/п Запаси На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Виробничi запаси 743 1972 2151 1646 2. Незавершене виробництво 115 126 119 236 3. Готова продукцiя 1378 1389 1653 2372 Всього 2236 3487 3923 4254 У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92. За вимогами МСБО 2 "Запаси" наводимо наступнi данi: " Загальна балансова вартiсть запасiв становить на початок звiтного перiоду 3487,0 тис. грн., на кiнець 2236,0 тис. грн. Балансова вартiсть запасiв згiдно з класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта господарювання на кiнець звiтного перiоду: сировина i матерiали 286,0 тис. грн., паливо 1,0 тис. грн., запаснi частини 5,0 тис. грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети 451,0 тис. грн., незавершене виробництво 115,0 тис. грн., готова продукцiя 1378,0 тис. грн.. Дебiторська заборгованiсть Згiдно з МСБО 39 сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю i станом на 31.12.2015р. становить 5946,0 тис. грн., вiдповiдно на 31.12.2014 р. становить 4940,0 тис. грн.. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть тис.грн. № п/п Показники На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Торговельна дебiторська заборгованiсть 3359 3710 3637 2863 2. Аванси виданi 2531 1031 80 48 3. Розрахунки з бюджетом 4 163 2 5 4 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 52 36 34 76 Всього 5946 4940 3753 2992 Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Резерв сумнiвних боргiв тис.грн. № п/п Резерв сумнiвних боргiв 2015р 2014р 2013р. 1. На початок року - 35 25 2. Нараховано 783 - 12 3. Використано - 35 2 4 На кiнець року 783 - 35 Грошовi кошти Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, перекази в дорозi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi,перераховуються в гривню за вiдповiдними кусами НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї. Курсовi рiзницi,що виникли при перерахунку за монетарними статтями визначаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникли. Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображенi в оборотних активах балансу . Грошовi кошти грн. № п/п Грошовi кошти На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Розрахунковий рахунок, грн. - 226,52 - 7507,97 2. Валютний рахунок , РУБ. - - - 52632,0 3. Валютний рахунок , € 10886,27 36605,00 4582,79 4373,45 4 Розподiльчий рахунок,РУБ. - - 48994,0 39474,0 5. Розподiльчий рахунок, € - 86548,09 Всього 10886,27 123379,61 53576,79 103987,42
3.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язання. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдбиваються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: - його оцiнка може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi його погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. Визнання та оцiнка поточних зобов'язань, вiдображених в пасивi балансу Товариства, вiдповiдають вимогам МСБО. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. Згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам» товариство створює забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам для забезпечення рiвномiрного вiднесення на витрати на протязi звiтного перiоду. Залишок резерву на початок 2015 року становить 621,0 тис.грн. Нараховано в 2015р. 313,0 тис.грн. Використано 468,0 тис.грн.. Залишок на кiнець 2015 року становить 466,0 тис.грн. Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникiв тис.грн. № п/п Забезпечення 2015р 2014р 2013р 1. Забезпечення на початок перiоду 621 851 970 2. Нараховано 313 303 395 3. Використано 468 533 514 4 Забезпечення на кiнець перiоду 466 621 851 Поточнi зобов’язання Поточнi зобов’язання вiдображенi в балансi за сумою погашення i становлять : на 31.12.2015р – 2496,0 тис.грн., вiдповiдно на 31.12.2014р. –2508,0 тис.грн.. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання . Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть тис.грн. № п/п Кредиторська заборгованiсть На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 733 1203 858 1175 2. Одержанi аванси 281 390 115 241 3. Розрахунки з бюджетом 243 93 280 72 4. Заробiтна плата та соцiальнi внески 829 651 318 607 5. Iншi поточнi зобов'язання 410 171 11 6 Всього 2496 2508 1582 2101 Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно оцiнена. 3.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. Структура власного капiталу Товариства вiдповiдає його призначенню, утворення власного капiталу за структурними складовими вiдповiдає нормативним вимогам, зокрема статуту Товариства, Закону України «Про акцiонернi товариства» i МСБО. Статутний капiтал ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» становить 176381,10 грн. i подiлений на 3527622 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна Статутний капiтал сформований в процесi приватизацiї i сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни. Iнший додатковий капiтал сформований за рахунок дооцiнки необоротних активiв та вартостi житлового фонду. Власний капiтал тис.грн. № п/п Власний капiтал На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Статутний капiтал 176 176 176 176 2. Капiтал у дооцiнках 6116 6116 6116 6116 3. Нерозподiлений прибуток 2347 2694 2739 1880 Всього 8639 8986 9031 8172 Протягом звiтних перiодiв статутний капiтал та iнший додатковий капiтал не змiнювалися. По результатах фiнансово – господарської дiяльностi за 2015р товариство отримало чистий збиток в розмiрi 347,0 тис.грн., вiдповiдно зменшився власний капiтал, який станом на 31.12.2015р становить 8639,0 тис.грн. Розмiщення цiнних паперiв (акцiй) ПАТ „ Львiвський iнструментальний завод” станом на 31.12.2015 року № п/п Акцiонери К-сть акцiй (шт.) Частка в статутному капiталi % Сумарна вартiсть акцiй (грн.) Юридичнi особи (2 акцiонери) 1 АТ ЗВФ «Перший слободський» 321 0,0091 16,05 2 ТОВ Майнова iнвестицiйна Компанiя «НЕП» 1680 0,0476 84,0 Разом юридичнi особи 2001 0,0567 100,05 Фiзичнi особи (1201 акцiонер) 1 Цесарський А.М. 846629 24,0001 42331,45 2 Кагуй В.I. 874143 24,7801 43707,15 3 Романченко В.Г. 846630 24,0002 42331,50 4 Волошан Є.С. 306143 8,6785 15307,15 5 Iншi фiзичнi особи (1197 акцiонерiв) 652056 18,4844 32602,80 Разом фiзичнi особи 3525601 99,9433 176280,05 Всього: 3527602 100 176380,10 3.6. Розкриття iнформацiї про фiнансовий результат. Доходи товариства Визнання доходiв i витрат. Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу. Протягом 2015 року ПАТ « Львiвський iнструментальний завод» отримав дохiд в загальнiй сумi 14052,0 тис.грн., вiдповiдно в 2014р. в розмiрi 9904,0 тис.грн.. Аналiз доходу за 2013р - 2015р. тис.грн. № п/п Дохiд 2015р 2014р. 2013р 1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 10600 8679 11038 2 Iншi операцiйнi доходи 3452 1225 906 Всього 14052 9904 11944 Правила взаємозалiку доходiв i витрат. Результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi Товариства, представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають внаслiдок однiєї i тiєї ж операцiї. Результатом взаємозалiку доходiв i витрат є виникнення прибуткiв або збиткiв. Операцiї, доходи i витрати по яких пiдлягають взаємозалiку: - вибуття основних засобiв; - вибуття нематерiальних активiв; - позитивнi та негативнi курсовi рiзницi; - реалiзацiя валюти; - реалiзацiя фiнансових iнструментiв, призначених для торгiвлi; - реалiзацiя товарiв, призначених для перепродажу. Аналiз прибутку за 2013р . № п/п Статтi Дохiд тис.грн. Собiвартiсть тис.грн. Прибуток тис.грн 1. Реалiзацiя основних засобiв 20 7 13 2 Реалiзацiя оборотних активiв 170 81 89 3 Операцiйнi курсовi рiзницi 154 118 36 Всього 344 206 138 Аналiз прибутку за 2014р . № п/п Статтi Дохiд тис.грн. Собiвартiсть тис.грн. Прибуток тис.грн 1. Реалiзацiя основних засобiв 33 5 28 2 Реалiзацiя оборотних активiв 306 172 134 3 Операцiйнi курсовi рiзницi 736 683 53 Всього 1075 860 215 Аналiз прибутку вiд операцiйної дiяльностi за 2015р . № п/п Статтi Дохiд тис.грн. Собiвартiсть тис.грн. Прибуток тис.грн 1. Реалiзацiя основних засобiв 89 5 84 2 Реалiзацiя оборотних активiв 2082 1838 244 3 Реалiзацiя валюти 37 68 -31 4 Курсова рiзниця 1389 1232 157 Всього 3597 3143 454 Аналiз прибуткiв вiд операцiйної дiяльностi за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Операцiйнi доходи 2015р. 2014р. 2013р 1 Прибуток вiд реалiзацiї оборотних активiв 244 134 89 2 Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв 84 28 13 3 Дохiд вiд оренди 1062 918 768 4 Прибуток вiд операцiйних курсових рiзниць 157 53 36 5 Оприбутковано металобрухт 25 40 6 Iншi операцiйнi прибутки 37 52 - Всього 1609 1225 906 Витрати Визнання витрат та їх склад, наведений у звiтi про фiнансовi результати вiдповiдають вимогам МСБО. Протягом 2015 року товариство зазнало витрат вiд господарської дiяльностi в загальнiй сумi 14320,0 тис.грн., вiдповiдно в 2014р. в розмiрi 9911,0 тис.грн.. Аналiз витрат за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Витрати 2015р. 2014р. 2013р. 1. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 8663 7400 8634 2. Адмiнiстративнi витрати 1849 1431 1368 3. Витрати на збут 406 341 325 4. Iншi операцiйнi витрати 3402 739 549 Всього 14320 9911 10876 Аналiз адмiнiстративних витрат за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Адмiнiстративнi витрати 2015р. 2014р. 2013р. 1. Витрати на персонал 1094 987 897 2. Матерiальнi витрати 12 6 4 3. Послуги стороннiх органiзацiй 227 216 240 4. Вiдрядження 9 12 22 5. Амортизацiя основних засобiв 14 15 14 6. Податок на землю 479 195 191 7. Податок на нерухомiсть 14 - - Всього 1849 1431 1368 Аналiз витрат на збут за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Витрати на збут 2015р. 2014р. 2013р. 1. Витрати на персонал 242 184 158 2. Матерiальнi витрати 52 51 39 3. Послуги стороннiх органiзацiй 109 103 125 5. Амортизацiя основних засобiв 3 3 3 Всього 406 341 325 Аналiз витрат вiд операцiйної дiяльностi за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Операцiйнi витрати 2015р. 2014р 2013р 1. Витрати на персонал 47 29 18 2. Пiльговi пенсiї 96 156 227 3. Витрати по орендi 439 306 219 4. Амортизацiя основних засобiв 8 8 8 5. Витрати на утримання об'єктiв житлово-комунального призначення 29 18 21 6. Безнадiйнi, сумнiвнi борги 783 1 12 7. Штрафи, пенi 3 100 - 8. Витрати на страхування життя 38 45 - 9. Витрати на купiвлю валюти 68 56 - 10. Iншi витрати 48 20 44 Всього 1559 739 549 З врахуванням отриманих доходiв та понесених витрат Товариством в 2015р. отримано збиток вiд операцiйної дiяльностi в сумi 268,0 тис.грн.. Згiдно податкової Декларацiї, податок на прибуток становить 79,0 тис.грн . Вiдповiдно, величина чистого збитку 347,0 тис.грн. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань не ведеться. Аналiз фiнансового результату за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Статтi 2015р. 2014р 2013р 1. Чистий прибуток (збиток) -347 -45 +859 3.7. Аналiз фiнансового стану. Показники рiчної фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним облiку. Товариством забезпечена порiвняннiсть показникiв балансу станом на 31.12.2015 р. Аналiз показникiв фiнансової сталостi № п/п Показник На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р Теоретичне значення 1. Коефiцiєнт фiнансової автономiї 0,74 0,74 0,79 0,73 0,5 2. Коефiцiєнт спiввiдношення позикового i власного капiталу 0,35 0,35 0,27 0,38 0,5-1,0 Товариство фiнансово стабiльне. Коефiцiєнти автономiї знаходяться в межах нормативних значень. Аналiз показникiв платоспроможностi № п/п Показник На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р Теоретичне значення 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,00 0,05 0,03 0,05 0,2 2. Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi 2,39 3,36 2,41 1,47 0,7 3. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi 3,28 3,41 4,89 3,50 2,0 Пiдприємство платоспроможне. Коефiцiєнти лiквiдностi є вищими вiд нормативних величин, (за винятком абсолютної лiквiдностi). В 2015р загальна платоспроможнiсть товариства зменшилася за рахунок зменшення оборотних активiв на 4,2%. Оборотнi активи покривають поточнi зобов’язання в 3,28 рази, про що говорить загальний коефiцiєнт лiквiдностi. За рахунок забезпеченостi грошовими коштами пiдприємство негайно зможе покрити лише 0,4% своїх поточних зобов’язань, що є недостатнiм (норматив 20%). 4. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї. 4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Чистi активи ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» складають: № Статтi 31.12.2015р 31.12.2014р 31.12.2013р 1. АКТИВИ 1.1. Необоротнi активи 3408 3565 3734 1.2. Оборотнi активи 8193 8550 7730 1.3. Усього активiв 11601 12115 11464 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення наступних виплат 466 621 851 2.2 Поточнi зобов’язання 2496 2508 1582 2.3 Усього зобов’язань 2962 3129 2433 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.3 – рядок 2.3) 8639 8986 9031 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 176 176 176 5. Вiдхилення (рядок 3 – рядок 4) 8463 8810 8855 Таким чином, станом на 31.12.2015р. чистi активи ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» дорiвнюють 8639,0 тис. грн., що перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 8463,0 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» знаходиться у межах дiючого законодавства. 4.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. 4.3. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Ми перевiрили дiючi в 2015 роцi положення Статуту Товариства, в яких не визначено додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину. Виконання значних правочинiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вартiсть активiв Товариства на 31.12.2014 р. складає 12115,0 тис. грн. Нижня границя значного правочину для Товариства на 2015 рiк складає 12115,0 х 10%/100% = 1211,5 тис. грн. Суцiльна перевiрка реєстрiв правочинiв (договорiв) Укладених Товариством в 2015р. показала, що Товариство не вчиняло значних правочинiв протягом звiтного року На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 4.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства. Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства». Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у товариствi голова наглядової ради. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1. вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, 2. достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства. Станом на 31.12.2015року акцiями товариства володiє 1203 акцiонери. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» здiйснюється вiдповiдно до: • роздiлу 7.1 Статуту, зареєстрованого 20.04.2012 року; • рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №18 вiд 13.04.2012 року). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: • Загальнi збори акцiонерiв, • Наглядова рада, • Правлiння, • Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 13.04.2012 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. На дату надання цього Звiту ревiзiйною комiсiєю Товариства завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2015 рiк. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» , вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ «Львiвський iнструментальний завод». Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 1. прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, 2. наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 4.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ «Львiвський iнструментальний завод», включає наступнi складовi: • стратегiя та мета ризик – менеджменту; • управлiння ризиками; • загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; • джерела та механiзми контролю за ризиками; • аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками у ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» визначає наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» в наслiдок шахрайства. 4.6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.01.2016р. №321/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р.; сертифiкат аудитора Малюци Л.Г.: серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.№207/2 до 30.11.2014р.; № 300/2 до 30.11.2019р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р. Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська, 83а. Тел..0673102417. Договiр № 10/12 вiд 10.12.2015 р. Аудиторська перевiрка проводилась з 15.02.2016р. по 24.02.2016р. . Аудитор (сертифiкат серiя А №003512 м.Львiв) Хомяк Р.Л. Директор ТзОВ Аудиторська фiрма «Львiвський аудит» Малюца Л.Г. 24.02.2016р. 3.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язання. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдбиваються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: - його оцiнка може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi його погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються. Визнання та оцiнка поточних зобов'язань, вiдображених в пасивi балансу Товариства, вiдповiдають вимогам МСБО. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. Згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам» товариство створює забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам для забезпечення рiвномiрного вiднесення на витрати на протязi звiтного перiоду. Залишок резерву на початок 2015 року становить 621,0 тис.грн. Нараховано в 2015р. 313,0 тис.грн. Використано 468,0 тис.грн.. Залишок на кiнець 2015 року становить 466,0 тис.грн. Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникiв тис.грн. № п/п Забезпечення 2015р 2014р 2013р 1. Забезпечення на початок перiоду 621 851 970 2. Нараховано 313 303 395 3. Використано 468 533 514 4 Забезпечення на кiнець перiоду 466 621 851 Поточнi зобов’язання Поточнi зобов’язання вiдображенi в балансi за сумою погашення i становлять : на 31.12.2015р – 2496,0 тис.грн., вiдповiдно на 31.12.2014р. –2508,0 тис.грн.. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання . Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть тис.грн. № п/п Кредиторська заборгованiсть На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 733 1203 858 1175 2. Одержанi аванси 281 390 115 241 3. Розрахунки з бюджетом 243 93 280 72 4. Заробiтна плата та соцiальнi внески 829 651 318 607 5. Iншi поточнi зобов'язання 410 171 11 6 Всього 2496 2508 1582 2101 Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно оцiнена. 3.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. Структура власного капiталу Товариства вiдповiдає його призначенню, утворення власного капiталу за структурними складовими вiдповiдає нормативним вимогам, зокрема статуту Товариства, Закону України «Про акцiонернi товариства» i МСБО. Статутний капiтал ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» становить 176381,10 грн. i подiлений на 3527622 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна Статутний капiтал сформований в процесi приватизацiї i сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни. Iнший додатковий капiтал сформований за рахунок дооцiнки необоротних активiв та вартостi житлового фонду. Власний капiтал тис.грн. № п/п Власний капiтал На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р 1. Статутний капiтал 176 176 176 176 2. Капiтал у дооцiнках 6116 6116 6116 6116 3. Нерозподiлений прибуток 2347 2694 2739 1880 Всього 8639 8986 9031 8172 Протягом звiтних перiодiв статутний капiтал та iнший додатковий капiтал не змiнювалися. По результатах фiнансово – господарської дiяльностi за 2015р товариство отримало чистий збиток в розмiрi 347,0 тис.грн., вiдповiдно зменшився власний капiтал, який станом на 31.12.2015р становить 8639,0 тис.грн. Розмiщення цiнних паперiв (акцiй) ПАТ „ Львiвський iнструментальний завод” станом на 31.12.2015 року № п/п Акцiонери К-сть акцiй (шт.) Частка в статутному капiталi % Сумарна вартiсть акцiй (грн.) Юридичнi особи (2 акцiонери) 1 АТ ЗВФ «Перший слободський» 321 0,0091 16,05 2 ТОВ Майнова iнвестицiйна Компанiя «НЕП» 1680 0,0476 84,0 Разом юридичнi особи 2001 0,0567 100,05 Фiзичнi особи (1201 акцiонер) 1 Цесарський А.М. 846629 24,0001 42331,45 2 Кагуй В.I. 874143 24,7801 43707,15 3 Романченко В.Г. 846630 24,0002 42331,50 4 Волошан Є.С. 306143 8,6785 15307,15 5 Iншi фiзичнi особи (1197 акцiонерiв) 652056 18,4844 32602,80 Разом фiзичнi особи 3525601 99,9433 176280,05 Всього: 3527602 100 176380,10 3.6. Розкриття iнформацiї про фiнансовий результат. Доходи товариства Визнання доходiв i витрат. Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу. Протягом 2015 року ПАТ « Львiвський iнструментальний завод» отримав дохiд в загальнiй сумi 14052,0 тис.грн., вiдповiдно в 2014р. в розмiрi 9904,0 тис.грн.. Аналiз доходу за 2013р - 2015р. тис.грн. № п/п Дохiд 2015р 2014р. 2013р 1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 10600 8679 11038 2 Iншi операцiйнi доходи 3452 1225 906 Всього 14052 9904 11944 Правила взаємозалiку доходiв i витрат. Результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi Товариства, представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають внаслiдок однiєї i тiєї ж операцiї. Результатом взаємозалiку доходiв i витрат є виникнення прибуткiв або збиткiв. Операцiї, доходи i витрати по яких пiдлягають взаємозалiку: - вибуття основних засобiв; - вибуття нематерiальних активiв; - позитивнi та негативнi курсовi рiзницi; - реалiзацiя валюти; - реалiзацiя фiнансових iнструментiв, призначених для торгiвлi; - реалiзацiя товарiв, призначених для перепродажу. Аналiз прибутку за 2013р . № п/п Статтi Дохiд тис.грн. Собiвартiсть тис.грн. Прибуток тис.грн 1. Реалiзацiя основних засобiв 20 7 13 2 Реалiзацiя оборотних активiв 170 81 89 3 Операцiйнi курсовi рiзницi 154 118 36 Всього 344 206 138 Аналiз прибутку за 2014р . № п/п Статтi Дохiд тис.грн. Собiвартiсть тис.грн. Прибуток тис.грн 1. Реалiзацiя основних засобiв 33 5 28 2 Реалiзацiя оборотних активiв 306 172 134 3 Операцiйнi курсовi рiзницi 736 683 53 Всього 1075 860 215 Аналiз прибутку вiд операцiйної дiяльностi за 2015р . № п/п Статтi Дохiд тис.грн. Собiвартiсть тис.грн. Прибуток тис.грн 1. Реалiзацiя основних засобiв 89 5 84 2 Реалiзацiя оборотних активiв 2082 1838 244 3 Реалiзацiя валюти 37 68 -31 4 Курсова рiзниця 1389 1232 157 Всього 3597 3143 454 Аналiз прибуткiв вiд операцiйної дiяльностi за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Операцiйнi доходи 2015р. 2014р. 2013р 1 Прибуток вiд реалiзацiї оборотних активiв 244 134 89 2 Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв 84 28 13 3 Дохiд вiд оренди 1062 918 768 4 Прибуток вiд операцiйних курсових рiзниць 157 53 36 5 Оприбутковано металобрухт 25 40 6 Iншi операцiйнi прибутки 37 52 - Всього 1609 1225 906 Витрати Визнання витрат та їх склад, наведений у звiтi про фiнансовi результати вiдповiдають вимогам МСБО. Протягом 2015 року товариство зазнало витрат вiд господарської дiяльностi в загальнiй сумi 14320,0 тис.грн., вiдповiдно в 2014р. в розмiрi 9911,0 тис.грн.. Аналiз витрат за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Витрати 2015р. 2014р. 2013р. 1. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 8663 7400 8634 2. Адмiнiстративнi витрати 1849 1431 1368 3. Витрати на збут 406 341 325 4. Iншi операцiйнi витрати 3402 739 549 Всього 14320 9911 10876 Аналiз адмiнiстративних витрат за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Адмiнiстративнi витрати 2015р. 2014р. 2013р. 1. Витрати на персонал 1094 987 897 2. Матерiальнi витрати 12 6 4 3. Послуги стороннiх органiзацiй 227 216 240 4. Вiдрядження 9 12 22 5. Амортизацiя основних засобiв 14 15 14 6. Податок на землю 479 195 191 7. Податок на нерухомiсть 14 - - Всього 1849 1431 1368 Аналiз витрат на збут за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Витрати на збут 2015р. 2014р. 2013р. 1. Витрати на персонал 242 184 158 2. Матерiальнi витрати 52 51 39 3. Послуги стороннiх органiзацiй 109 103 125 5. Амортизацiя основних засобiв 3 3 3 Всього 406 341 325 Аналiз витрат вiд операцiйної дiяльностi за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Операцiйнi витрати 2015р. 2014р 2013р 1. Витрати на персонал 47 29 18 2. Пiльговi пенсiї 96 156 227 3. Витрати по орендi 439 306 219 4. Амортизацiя основних засобiв 8 8 8 5. Витрати на утримання об'єктiв житлово-комунального призначення 29 18 21 6. Безнадiйнi, сумнiвнi борги 783 1 12 7. Штрафи, пенi 3 100 - 8. Витрати на страхування життя 38 45 - 9. Витрати на купiвлю валюти 68 56 - 10. Iншi витрати 48 20 44 Всього 1559 739 549 З врахуванням отриманих доходiв та понесених витрат Товариством в 2015р. отримано збиток вiд операцiйної дiяльностi в сумi 268,0 тис.грн.. Згiдно податкової Декларацiї, податок на прибуток становить 79,0 тис.грн . Вiдповiдно, величина чистого збитку 347,0 тис.грн. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань не ведеться. Аналiз фiнансового результату за 2013-2015р. тис.грн. № п/п Статтi 2015р. 2014р 2013р 1. Чистий прибуток (збиток) -347 -45 +859 3.7. Аналiз фiнансового стану. Показники рiчної фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним облiку. Товариством забезпечена порiвняннiсть показникiв балансу станом на 31.12.2015 р. Аналiз показникiв фiнансової сталостi № п/п Показник На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р Теоретичне значення 1. Коефiцiєнт фiнансової автономiї 0,74 0,74 0,79 0,73 0,5 2. Коефiцiєнт спiввiдношення позикового i власного капiталу 0,35 0,35 0,27 0,38 0,5-1,0 Товариство фiнансово стабiльне. Коефiцiєнти автономiї знаходяться в межах нормативних значень. Аналiз показникiв платоспроможностi № п/п Показник На 31.12.2015р На 31.12.2014р На 31.12.2013р На 31.12.2012р Теоретичне значення 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,00 0,05 0,03 0,05 0,2 2. Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi 2,39 3,36 2,41 1,47 0,7 3. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi 3,28 3,41 4,89 3,50 2,0 Пiдприємство платоспроможне. Коефiцiєнти лiквiдностi є вищими вiд нормативних величин, (за винятком абсолютної лiквiдностi). В 2015р загальна платоспроможнiсть товариства зменшилася за рахунок зменшення оборотних активiв на 4,2%. Оборотнi активи покривають поточнi зобов’язання в 3,28 рази, про що говорить загальний коефiцiєнт лiквiдностi. За рахунок забезпеченостi грошовими коштами пiдприємство негайно зможе покрити лише 0,4% своїх поточних зобов’язань, що є недостатнiм (норматив 20%). 4. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї. 4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Чистi активи ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» складають: № Статтi 31.12.2015р 31.12.2014р 31.12.2013р 1. АКТИВИ 1.1. Необоротнi активи 3408 3565 3734 1.2. Оборотнi активи 8193 8550 7730 1.3. Усього активiв 11601 12115 11464 2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення наступних виплат 466 621 851 2.2 Поточнi зобов’язання 2496 2508 1582 2.3 Усього зобов’язань 2962 3129 2433 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.3 – рядок 2.3) 8639 8986 9031 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 176 176 176 5. Вiдхилення (рядок 3 – рядок 4) 8463 8810 8855 Таким чином, станом на 31.12.2015р. чистi активи ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» дорiвнюють 8639,0 тис. грн., що перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 8463,0 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства. Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» знаходиться у межах дiючого законодавства. 4.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiте