ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство"Львiвський iнструментальний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 14151200000006368
3. Дата проведення державної реєстрації 20.12.1994
4. Територія (область)* Львівська область
5. Статутний капітал (грн) 176381
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 112
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.73 - Виробництво iнструменту

32.99 - Виробництво iнщої продукцiї

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв. Голова правлiння , члени правлiння, Спостережна рада, ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ"Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26005385193
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н