ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 56.68
Опис Порядок денний зборiв:
1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.-обрано.
2.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2015роцi.-рiшення розглянуто
3.Звiт Наглядової ради за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. -звiт розглянуто.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.-висновки затверджено.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014рiк. -рiчний звiт затверджено
6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014рiк.-прийнято рiшення.
7.Припинення повноважень членiв Наглядової ради.Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на пiдписання договорiв зт членами Наглядової ради-рiшення прийнято.
8. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.рiшення прийнято.
9.Про пiдтвердження зобов 'язань Товариства за всiма дiючими на поточний момент договорами та затвердження укладених договорiв. -зобов 'язання пiдтверджено.
10.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством на протязi одного року.Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.-правочини розглянуто.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 83.46
Опис Порядок денний зборiв:
1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.-обрано.
2.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2014роцi.-рiшення розглянуто
3.Звiт Наглядової ради за 2013рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. -звiт розглянуто.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.-висновки затверджено.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013рiк. -рiчний звiт затверджено
6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013рiк.-прийнято рiшення.
7.Про пiдтвердження зобов 'язань Товариства за всiма дiючими на поточний момент договорами та затвердження укладених договорiв. -зобов 'язання пiдтверджено.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством на протязi одного року.Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.-правочини розглянуто.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 99.98
Опис Порядок денний зборiв:
1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2016роцi.
3.Звiт Наглядової ради за 2015рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015рiк.
6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015рiк.
7. Про пiдтвердження зобов’язань Товариства за укладеними з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорами, додатковими договорами, додатковими угодами, та затвердження укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорiв, додаткових договорiв, додаткових угод.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством на протязi одного року.Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.