ПАТ"Львівський інструментальний завод"

Код за ЄДРПОУ: 00222290
Телефон: 032-252-29-02.;032-252-34-64
e-mail: n.vozniak@yandex.ua
Юридична адреса: 79058.м.Львів.вул.Замарстинівська.170
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23273456
Місцезнаходження Україна, Львівська область, Шевченкiвський, м.Львiв, 79058, вул. Замарстинiвська, буд.83а.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Сертифiкат аудитора
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською Палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0673102417
Факс 0673102417
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Мiж Аудиторською фiрмою та Емiтентом укладено Договiр на проведення аудиторської перевiрки №27/12 вiд 27.12.2013 року. Аудиторська перевiрка проводилась з 28.01.2014р. по 05.02.2014р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, ., м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 00
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-65-40
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть( а саме депозитарiй цiнних паперiв)
Опис Приватне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про деметерiалiзацiю.Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України"-договiр № E-8862/П вiд 02 жовтня 2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА"-
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34762675
Місцезнаходження Україна, Вінницька область, ., м.Вiнниця, 21021, вул..Келецька,51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №520255
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.01.2010
Міжміський код та телефон (0432)-43-75-30
Факс (0432)-43-75-30
Вид діяльності Зберiгання цiнних паперiв
Опис Договiр № Д-37 вiд 03.05.2011р