Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Дмитришин Олесь Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський iнструментальний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79058, м. Львiв, Замарстинiвська, буд. 170
4. Код за ЄДРПОУ
00222290
5. Міжміський код та телефон, факс
032-252-29-02 032-252-33-43
6. Електронна поштова адреса
liz@ukrpost.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці ww. liz.pat.ua в мережі Інтернет 28.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 27.12.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Зміст інформації:
18 грудня 2017 року черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Львiвський iнструментальний завод" (далi - Товариство) було прийнято рiшення про змiну типу Товариства - з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, - 27 грудня 2017 року. Повне найменування Товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство " Львiвський iнструментальний завод ". Повне найменування Товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство " Львiвський iнструментальний завод "