Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Возняк Наталiя Євгенiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.10.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство"Львiвський iнструментальний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79058, м.Львiв, вул.Замарстинiвська .170
4. Код за ЄДРПОУ
00222290
5. Міжміський код та телефон, факс
032-252-29-02 032-252-33-43
6. Електронна поштова адреса
liz@ukrpost.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.10.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 193(4481) Бюлетень Цiннi папери України 17.10.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http:// liz.pat.ua в мережі Інтернет 13.10.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.10.2016 припинено повноваження Голова правлiння Возняк Наталiя Євгенiвна КА 194949
18.07.1997 Жовкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
0.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.).Обiймає посаду Голови рправлiння Товариства.Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.Кандидат написав заяву на звiльнення за власним бажанням по поважнiй причинi.
12.10.2016 призначено Голова правлiння Дмитришин Олесь Володимирович КС 752603
29.12.2009 Франкiвським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львiвськiй обл.
0.0
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол №9 вiд 12.10.2016р.) Обiймає посаду директора з розвитку Протягом останнiх п'яти рокiв, до01.07.2016р. кандидат працював директором з розвитку ТзОВ концерн "Львiв". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання Головою правлiння.
12.10.2016 припинено повноваження Член правлiння Хомяк Мирон Тадейович КА 185807
26.06.1996 Франкiвським РВУМВС України у Львiвськiй обл.
0.00000
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.) Обiймає посаду Заступника голови правлiння з технiчних питань та виробництва Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою.
12.10.2016 призначено Член правлiння Шподарунок Євгенiй Богданович КА 843615
08.06.1998 Залiзничним РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.
0.00000
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.) Обiймає посаду головного бухгалтера ТзОВ Твердиня- плюс з 2.04.2013р. З 02.06.2008р.по 01.04.2013р.обiймав посаду головного бухгалтера ТзОВ ТКС Мененджмент.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння.
12.10.2016 припинено повноваження Член правлiння Сташкiв Тетяна Євгенiвна КС 853012
07.10.2011 Самбiрським МВ ГУМВС України у Львiвськiй обл.
0.00000
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.) Обiймає посаду Головного бухгалтера Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв кандидат працює на даному пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав заяву про звiльнення за власним бажанням по поважнiй причинi.
12.10.2016 призначено Член правлiння Ейнес Руслан Сергiйович КС 742519
Трускавецьким МВ ГУМВС України у Львiвськiй областi
9.921697
Зміст інформації:
Рiшення щодо даного кандидата прийнято на засiданнi Наглядової ради ( протокол № 9 вiд 12.10.2016р.)
На даний час не працює.До 01.08.2013р.обiймав посаду директора департаменту корпоративних фiнансiв в ТзОВ "Твердиня-плюс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заборони обiймати певнi посади не має. Кандидат не є афiлiйованою особою. Кандидат написав письмову заяву про згоду на обрання членом правлiння.