Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Дмитришин Олесь Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00222290
4. Місцезнаходження
Львівська , Шевченкiвський, 79058, Львiв, Замарстинiвська, 170
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 232 38 00 (032) 232 38 00
6. Електронна поштова адреса
liz@ukrpost.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 75 (2580)   20.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://liz.pat.ua/ в мережі Інтернет 20.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався.Товариство не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв.
Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався.
Випуск цiльових облiгацiй не здiйснювався. Вiдомостi про корпоративного секретаря вiдсутнi через його вiдсутнiсть в товариствi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
14151200000006368
3. Дата проведення державної реєстрації
20.12.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
176381.1
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
58
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.73 Виробництво iнструменту
32.99 Виробництво iнщої продукцiї
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв. Голова правлiння , члени правлiння, Наглядова рада, ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ"Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26005385193
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д\н
5) МФО банку
д\н
6) поточний рахунок
д\н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ у Львiвськiй обл. 20823070 79000 Львiв Сiчових Стрiльцiв, 3 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макара Андрiй Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\в д\в д\в
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду начальника вiддiлу у ТОВ "ТВЕРДИНЯ ПЛЮС". Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.07.2016 до 15.07.2019
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 15.07.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Торський Сергiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\в д\в д\в
4) рік народження**
1989
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду начальника вiддiлу у ТОВ "ТВЕРДИНЯ ПЛЮС". Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2016 до 15.07.2019 р.
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 15.07.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балашова Олена Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\в д\в д\в
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду керiвника вiддiлу маркетингу у ТОВ "ТВЕРДИНЯ ПЛЮС". Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.07.2016 до 15.07.2019 року
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 15.07.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лешкiвець Олег Миронович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\н д\н д\н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду начальника вiддiлу у ТОВ "ТВЕРДИНЯ ПЛЮС". Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.07.2016 до 15.07.2019 року
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 15.07.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубик Наталiя Ярославiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\в д\в д\в
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посадузаступника директора ТОВ "ГРАНД МIСТОБУД". Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.07.2016 до 15.07.2019 року
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 15.07.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитришин Олесь Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\в д\в д\в
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймав посаду у ТОВ "Концерн Буд" з 20.04.2015р. до 01.07.2016р.Зараз працює головою правлiння ПАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД". Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.10.2016 до 13.10.2019 року
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу засiдання наглядової ради №9 вiд 12.10.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ейнес Руслан Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\в д\в д\в
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду директора у ТОВ "АЛЬТЕР ПАРТНЕРС". Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.10.2016 до 13.10.2016 року
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу засiдання наглядової ради №9 вiд 12.10.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шподарунок Євгенiй Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\в д\в д\в
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає посаду головного бухгалтера у ТОВ "ТВЕРДИНЯ ПЛЮС". Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.10.2016 до 13.10.2019 року
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу засiдання наглядової ради №9 вiд 12.10.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "АРТТЕХБУД"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д\в 40072217 д\в
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.07.2016 до 15.07.2019
9) Опис
Призначений згiдно Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 15.07.2016 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Макара Андрiй Ярославович д\в д\в д\в 25510 0.72315 25510
Член наглядової ради Торський Сергiй Iванович д\в д\в д\в 9000 0.25512 9000
Член наглядової ради Балашова Олена Iванiвна д\в д\в д\в 9000 0.25512 9000
Член наглядової ради Лешкiвець Олег Миронович д\в д\в д\в 9000 0.25512 9000
Член наглядової ради Дубик Наталiя Ярославiвна д\в д\в д\в 9000 0.25512 9000
Голова правлiння Дмитришин Олесь Володимирович д\в д\в д\в 0 0 0
Член правлiння Ейнес Руслан Сергiйович д\в д\в д\в 9000 0.25512 9000
Член правлiння Шподарунок Євгенiй Богданович д\в д\в д\в 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "АРТТЕХБУД" д\в д\в д\в 3092526 87.66602 3092526
Усього 3163036 89.66477 3163036

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "АРТТЕХБУД" 40072217 79053 Львівська Франкiвський Львiв Княгинi Ольги, 100Б 3092526 87.66602 97 97
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 3093526 87.66602 97 97

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 99.98
Опис 1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2015рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2016роцi.
3.Звiт Наглядової ради за 2015рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015рiк.
6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015рiк.
7. Про пiдтвердження зобов’язань Товариства за укладеними з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорами, додатковими договорами, додатковими угодами, та затвердження укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорiв, додаткових договорiв, додаткових угод.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством на протязi одного року.Визначення особи уповноваженої на пiдписання значних правочинiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.07.2016
Кворум зборів** 99.99
Опис 1. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
2. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
3. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
4. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5. Про обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
6. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
7. Про припинення повноважень членiв Реєстрацiйної (Лiчильної) комiсiї Товариства.
8. Про обрання членiв Реєстрацiйної (Лiчильної) комiсiї Товариства.
9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Реєстрацiйної (Лiчильної) комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Реєстрацiйної (Лiчильної) комiсiї Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Київська Київ Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 00
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591 04 04
Факс (044) 591 04 04
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть( а саме депозитарiй цiнних паперiв)
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про деметерiалiзацiю.Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України"-договiр № E-8862/П вiд 02 жовтня 2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТзОВ аудиторська фiрма "Львiвський аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23273456
Місцезнаходження 79058 Львівська Шевченкiвський Львiв Замарстинiвська, 83а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 0673102417
Факс 0673102417
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Мiж Аудиторською фiрмою та Емiтентом укладено Договiр на проведення аудиторської перевiрки №27/12 вiд 27.12.2013 року. Аудиторська перевiрка проводилась з 28.01.2014р. по 05.02.2014р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.06.2011 61/13/1/11 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000142277 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.05 3527622 176381.1 100
Опис Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства у бездокументарнiй формi.
 

XI. Опис бізнесу

Львiвський iнструментальний завод був заснований 31 сiчня 1946 р. У 1994 р. на базi заводу було створено вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвський iнструментальний завод".
За звiтний перiод злиття, подiл, приєднанння, перетворення, видiл не вiдбувались.
 
Органiзацiйна структура емiтента: керiвний вiддiл, бухгалтерiя, виробничi цехи.
Пiдприємство немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)- 58 ; Фонд оплати працi -3180,4 ; Протягом звiтного перiоду кадрова программа емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв не змiнювалася.
 
не належить
 
не проводить
 
Протягом звiтного перiоду з боку третiх осiб не було пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства.
 
Метод нарахування амортизацiї - податковий.
Метод оцiнки вартостi запасiв - iдентифiкована вартiсть. Фiнансовi iнвестицiї на балансi Товариства не числяться.
 
Основними видами продукцiї є металорiзальний iнструмент - плашки, мiтчики, фрези; послуги промислового характеру; товари народного вжитку - пилочка лобзикова, набiр викруток в металi, плашкотримачi.
Основнi ринки збуту: Росiя, Бiлорусiя, Україна.
Основнi клiєнти: ТОВ "Технологiї ХХI" (м. Брянськ), ДП "Промiнструмент (м. Мiнськ), ТОВ "Оптова компанiя «Промiнструмент» (м. Київ), ТОВ "Промислова компанiя «Промiнструмент» (м. Київ), ВАТ "Гiдросила" (м. Кiровоград), ЗАТ "Агро-Спектр" (м. Днiпропетровськ) та iн.
 
За останнi п`ять рокiв вiдбулось придбання основних засобiв на суму 325,4 тис. грн., та списання, вiдчуження основних засобiв на суму – 437,1 тис. грн.
 
д\в
 
Орендованих основних засобiв на пiдпримствi немає. Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв станом на 31.12.2016 року немає. Обмежень на використання основних засобiв у звiтному перiодi не було.
Виробничi потужностi товариства задiянi повнiстю. Основнi засоби товариства знаходяться за мiсцезнаходженням товариства: м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 170. Фiнансування товариства проводиться за рахунок власних обiгових коштiв та залучення кредитiв
 
Однiєю з iстотних проблем є високий податковий тиск, високi цiни на металопродукцiю, енергоносiї.
 
У звiтньому перiодi було нараховано та сплачено: штраф за порушення термiнiв реєстрацiї податкових накладних в розмiрi 19,9 тис.грн,
штраф накладений ГУ Держпрацi у Львiвськiй обл. в сумi 5,8 тис.грн,
пеня по ЄСВ в розмiрi 3,1 тис.грн.,
штраф з плати за землю- 1,5тис.грн
 
Фiнансування товариства проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. Оцiнюючи результати дiяльностi пiдприємства в цiлому з позицiї фiнансової дiяльностi i платоспроможностi, його фiнансовий стан можна визначити як "добрий" (наявнi власнi оборотнi кошти, коефiцiєнт стiйкостi, загальної лiквiдностi вищi вiд нормативних величин).
 
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не було.
 
Передбачається розширення виробництва фрез. Виконуються поточнi роботи по ремонту основних засобiв.
 
У звiтному перiодi дослiдження та розробки пiдприємством не велись.
 
У звiтному перiодi пiдприємство не виступало стороною у судових справах.
 
д\в

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1829 1395 1829 1395
будівлі та споруди 1436 1353 1436 1353
машини та обладнання 314 314
транспортні засоби 5 5
земельні ділянки
інші 74 42 74 42
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього 1829 1395 1829 1395
Опис Орендованих основних засобiв на пiдпримствi немає. Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв станом на 31.12.2016 року немає. Обмежень на використання основних засобiв у звiтному перiодi не було. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5654 8639
Статутний капітал (тис. грн.) 176 176
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 176 176
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р.№485
Висновок Станом на 31.12.2016р.чистi активи товариства дорiвнюють 5654 тис.грн.,що перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 8639 тис.грн.тобто знаходиться у межах дiючого законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 202 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання X 761 X X
Усього зобов'язань X 963 X X
Опис: д\в

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.04.2016 45000 11601 3.88
Опис Прийняте рiшення загальними зборами акцiонерiв (протокол №22 вiд 22.04.2016р.). Попередньо схвалили вчинення Товариством в перiод з «25» квiтня 2016 року по «24» квiтня 2017 року (включно) значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi.
ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
“ЗА”- 1 999 402 голоси, що становить 56,68% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
“ПРОТИ”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.
“УТРИМАВСЯ”- 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
15.07.2016 18.07.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.10.2016 13.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.10.2016 18.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.12.2016 09.12.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю -аудиторська фiрма «Львiвський аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул. Замарстинiвська, будинок 83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д\в д\в д\в д\в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності станом на 31.12.2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю -аудиторська фiрма «Львiвський аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79058, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул. Замарстинiвська, будинок 83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1287 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д\в д\в д\в д\в
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Львiвський iнструментальний завод»
станом на 31 грудня 2016 року
Власники цiнних паперiв,керiвництво ПАТ «Львiвський iнструментальний завод»
м. Львiв 05 квiтня 2017 р
1. Аудиторський висновок подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не виникало.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Львiвський iнструментальний завод», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.2. Вступний параграф:
2.1. Основнi вiдомостi про емiтента :
Основнi вiдомостi про акцiонерне Товариство
Найменування емiтента ПАТ„ Львiвський iнструментальний завод”
Код ЄДРПОУ 00222290
Дата первинної реєстрацiї 20.12.1994 р.
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 20.04.2012р.
№14151050016006368
Мiсце проведення реєстрацiї Виконавчий комiтет Львiвської мiської Ради
Юридична адреса м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 170
Розрахунковi рахунки № 26005385193
МФО № 380805
Назва банку АТ „ Райффайзен Банк Аваль”
Основнi види дiяльностi 25.73.Виробництво iнструментiв
Статутний капiтал 176381,10 грн.
Кiлькiсть простих iменних акцiй 3527622 шт.
Номiнальна вартiсть акцiй 0,05 грн.


2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами України:
- «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3480);
- «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ 448/96);
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514);
- «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125);
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ);
- iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, а саме:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016р.;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016р.;
- звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2016р.;
- звiт про власний капiтал за 2016 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року в т.ч. порiвняльна iнформацiя.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 фiнансовий рiк є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Аудит проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 „ Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

2.5 .Висловлення думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700,705.
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової звiтностi i яка охоплює мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIY. Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж звiтного року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв.

2.6. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Обмеження обсягу роботи аудиторiв.
Аудитори не спостерiгали за проведеною iнвентаризацiєю основних засобiв та товарно-матерiальних цiнностей, оскiльки договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi укладено пiсля її проведення. Через обмежений термiн робiт аудитор не мав змоги перевiрити фактичну кiлькiсть основних засобiв та запасiв шляхом проведення iнших аудиторських процедур.
Незгода з управлiнським персоналом.
Товариство в 2016 р не створювало забезпечення пiд знецiнення дебiторської заборгованостi згiдно вимог МСБО №39.
Проте, названi моменти мають обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливають на загальний фiнансовий стан Товариства.

2.7. Умовно-позитивна думка аудитора.
На думку аудиторiв, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» станом на 31.12.2016 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату i вiдповiдає положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервної дiяльностi товариства.

Примiтки до фiнансової звiтностi
ПАТ «Львiвський iнструментальний завод »
станом на 31 грудня 2016 року

1. Загальнi вiдомостi
Товариство створене 20.12.1994 року (згiдно даних витягу з єдиного державного реєстру номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю 1 415 105 0016006368).
2. Представлення про вiдповiдальнiсть
Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), якi є чинними на 31.12.2016 року та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Фiнансова звiтнiсть Товариства представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка являється функцiональною валютою, а усi суми закругленi до цiлих тисяч.
Дата переходу Товариства на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому фiнансовому роцi.
Фiнансова звiтнiсть складається iз Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим способом) , Звiту про власний капiтал, а також Примiток до фiнансової звiтностi
Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов’язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Товариство; база пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов’язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов’язання; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.

3. Основнi принципи облiкової полiтики
Застосування припущення безперервностi дiяльностi.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi.

3.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв.
Основнi засоби.
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Для цiлей облiку та амортизацiї основнi засоби класифiкуються по групах основних засобiв: " Земельнi дiлянки; Будинки, споруди та передавальнi пристрої; " Машини та обладнання; " Транспортнi засоби; " Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); « Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи».
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом полiпшують продуктивнiсть основного засобу i/або збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Класифiкацiя та оцiнка основних засобiв, вiдображених у складi необоротних активiв балансу Товариства, вiдповiдають вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». Первiсну вартiсть основних засобiв складає їх iсторична (фактична) собiвартiсть. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась за прямолiнiйним методом виходячи iз встановлених строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв.

Вiдомостi про основнi засоби наведенi в таблицi.
№ п/п Основнi засоби На 31.12.2016р На 31.12.2015р На
31.12.2014р
1. Первiсна вартiсть (тис.грн.) 5339 12734 13116
2. Знос (тис.грн.) 3944 10905 11130
3. Залишкова вартiсть (тис.грн.) 1395 1829 1986

В структурi основних засобiв за 2016р. вiдбулись наступнi змiни :
- реалiзовано основнi засоби на суму 878,0 тис.грн.з ПДВ (залишкова вартiсть 73,0 тис.грн.)
- списано основнi засоби залишковою вартiстю 227,0 тис.грн. та оприбутковано металобрухт на суму 130,0 тис.грн.
- нараховано амортизацiї в розмiрi 134,0 тис.грн.

Основнi засоби
Рух за статтями основних засобiв був таким:
Земля Будiвлi та споруди
Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти прилади, iнвентар Iншi основнi засоби i iншi активи Всього
Вартiсть 2016р
31 грудня 2015р 40 5301 6763 82 441 107 12734
Надходження
Вибуття 4 6763 82 439 107 7395
Iншi змiни
31 грудня 2016р 40 5297 2 5339

Накопичена амортизацiя
31 грудня 2015р 3865 6449 77 407 107 10905
Нараховано за рiк 82 46 - 6 - 134
Вибуття 3 6495 77 413 107 7095
31 грудня 2016р 3944 - - - - 3944

Залишкова вартiсть
31 грудня 2015р 40 1436 314 5 34 1829
31 грудня 2016р 40 1353 2 1395
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи" наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи витрати по доставцi та податки, що не повертаються.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу.

Вiдомостi про нематерiальнi активи
№ п/п Нематерiальнi активи На 31.12.2016р На 31.12.2015р На
31.12.2014р
1. Первiсна вартiсть (тис.грн.) 31 31 31
2. Знос (тис.грн.) 30 30 30
3. Залишкова вартiсть (тис.грн.) 1 1 1


Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Згiдно МСБО №39 « Фiнансовi iнструменти визнання та оцiнка» фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю , оскiльки їхню справедливу вартiсть не можна було достовiрно оцiнити внаслiдок вiдсутностi активного ринку. В данiй статтi балансу, станом на 31.12.2016р вiдображено собiвартiсть придбаних акцiй.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
тис.грн
№ п/п Iншi фiнансовi iнвестицiї На 31.12.2016р На 31.12.2015р На
31.12.2014р
1. Довгостроковi векселi (акцiї). 500 1578 1578
Запаси
Оцiнка запасiв, вiдображених в оборотних активах на дату балансу ., здiйснена Товариством згiдно з вимогами МСБО 2 «Запаси» . Придбанi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Незавершене виробництво, готову продукцiю вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику по методу ФIФО.
В балансi станом на 31.12.2016 р. запаси вiдображенi за первiсною вартiстю в сумi 1707,0 тис.грн. , вiдповiдно станом на 31.12.2015 р. в розмiрi 2236,0 тис.грн.
Вiдомостi про запаси
тис.грн.
№ п/п Запаси На 31.12.2016р На 31.12.2015р На
31.12.2014р
1. Виробничi запаси 488 743 1972
2. Незавершене виробництво - 115 126
3. Готова продукцiя 1219 1378 1389
Всього 1707 2236 3487
У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92.
За вимогами МСБО 2 "Запаси" наводимо наступнi данi: " Загальна балансова вартiсть запасiв становить на початок звiтного перiоду 2236,0 тис. грн., на кiнець 1707,0. тис. грн. Балансова вартiсть запасiв згiдно з класифiкацiями, прийнятими для суб'єкта господарюван-ня на кiнець звiтного перiоду: сировина i матерiали 234,0 тис. грн., малоцiннi та швидко- зношуванi предмети 254,0 тис. грн., готова продукцiя 1219,0 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть
Згiдно з МСБО 39 сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю i станом на 31.12.2016 р. зменшилась у 2 рази i становить 2972,0 тис. грн., вiдповiдно на 31.12.2015 р. становила 5946,0 тис. грн..
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
тис.грн.
№ п/п Показники На 31.12.2016р На 31.12.2015р На 31.12.2014р
1. Торговельна дебiторська заборгованiсть 1032 3359 3710
2. Аванси виданi 1696 2531 1031
3. Розрахунки з бюджетом 5 4 163
4 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 239 52 36
Всього 2972 5946 4940

Резерв сумнiвних боргiв
тис.грн.
№ п/п Резерв сумнiвних боргiв
206р 2015р
1. На початок року 783 -
2. Нараховано - 783
3. Використано - -
4 На кiнець року 783 783
Оцiнка дебiторської заборгованостi не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСБО №39. Так, згiдно вищенаведеного стандарту, сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi оцiнюється за амортизованою собiвартiстю з врахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi. На 01.01.2016р. резерв сумнiвної заборгованостi становив 783,0 тис.грн. В той же час, на балансi товариства станом на 31.12.2016р. облiковується дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує сумнiв про її повернення боржниками. В 2016р. резерв пiд знецiнення даної дебiторської заборгованостi пiдприємством не нарахований.

Грошовi кошти
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, перекази в дорозi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою.
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi,перераховуються в гривню за вiдповiдними кусами НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї. Курсовi рiзницi,що виникли при перерахунку за монетарними статтями визначаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникли.
Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображенi в оборотних активах балансу .
Грошовi кошти
грн.
№ п/п Грошовi кошти На 31.12.2016р На 31.12.2015р На
31.12.2014р
1. Розрахунковий рахунок, грн. 30450,72 - 226,52
2. Валютний рахунок , € 11800,50 10886,27 36605,00
3. Розподiльчий рахунок, € - 86548,09
Всього 42251,22 10886,27 123379,61
3.4. Розкриття iнформацiї про зобов’язання.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдбиваються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: - його оцiнка може бути достовiрно визначена; - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi його погашення. Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються.
Визнання та оцiнка поточних зобов'язань, вiдображених в пасивi балансу Товариства, вiдповiдають вимогам МСБО.

Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв.
Згiдно МСБО 19 «Виплати працiвникам» товариство створює забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпусток працiвникам для забезпечення рiвномiрного вiднесення на витрати на протязi звiтного перiоду. Залишок резерву на початок 2016 року становить 466,0 тис.грн. Використано 466,0 тис.грн..Вiдповiдно на кiнець 2016 року резерв вiдпусток вiдсутнiй.

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникiв
тис.грн.
№ п/п Забезпечення 2016р 2015р
1. Забезпечення на початок перiоду 466 621
2. Нараховано - 313
3. Використано 466 468
4 Забезпечення на кiнець перiоду - 466
Поточнi зобов’язання
Поточнi зобов’язання вiдображенi в балансi за сумою погашення i становлять : на 31.12.2016р – 963,0 тис.грн., вiдповiдно на 31.12.2015р. –2496,0 тис.грн.. Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання .

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
тис.грн.
№ п/п Кредиторська заборгованiсть На 31.12.2016р На 31.12.2015р На
31.12.2014р
1. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 491 733 1203
2. Одержанi аванси 2 281 390
3. Розрахунки з бюджетом 202 243 93
4. Заробiтна плата та соцiальнi внески 32 829 651
5. Iншi поточнi зобов'язання 236 410 171
Всього 963 2496 2508
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно оцiнена.

3.5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал.
Структура власного капiталу Товариства вiдповiдає його призначенню, утворення власного капiталу за структурними складовими вiдповiдає нормативним вимогам, зокрема статуту Товариства, Закону України «Про акцiонернi товариства» i МСБО.
Статутний капiтал ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» становить 176381,10 грн. i подiлений на 3527622 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна
Статутний капiтал сформований в процесi приватизацiї i сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни.
Акцiонерами товариства є 3 юридичнi особи та 1027 фiзичних осiб.
Iнший додатковий капiтал сформований за рахунок дооцiнки необоротних активiв та вартостi житлового фонду.

Власний капiтал
тис.грн.
№ п/п Власний капiтал На 31.12.2016р На 31.12.2015р На
31.12.2014р
1. Статутний капiтал 176 176 176
2. Капiтал у дооцiнках 4179 6116 6116
3. Нерозподiлений прибуток 1299 2347 2694
Всього 5654 8639 8986

Протягом 2016р. в структурi власного капiталу вiдбулись наступнi змiни:
- збiльшено нерозподiлений прибуток з одночасним зменшенням додаткового капiталу на суму дооцiнки реалiзованих (списаних) основних засобiв в розмiрi 1937,0 тис.грн. - по результатах фiнансово-господарської дiяльностi за 2016р. отримано чистий збиток в сумi 2985,0 тис.грн. Отже, протягом звiтного перiоду власний капiтал зменшився на 2985,0 тис.грн. i станом на 31.12.2016р становить 5654,0 тис.грн.
Розмiщення цiнних паперiв (акцiй)
ПАТ „ Львiвський iнструментальний завод”
станом на 09.12.2016 року

п/п
Акцiонери К-сть акцiй (шт.) Частка в статутному капiталi % Сумарна вартiсть акцiй (грн.)
Юридичнi особи (3 акцiонери)
1 АТ ЗВФ «Перший слободський» 321 0,00909 16,05
2 ТОВ Майнова iнвестицiйна Компанiя «НЕП» 1680 0,04762 84,0
3 ТОВ «Артехбуд» 3092526 87,66603 154626,30
Разом юридичнi особи 3094527 87,72275 154726,35
Фiзичнi особи (1027 акцiонери) 433095 12,27725 21654,75
Всього: 3527622 100 176381,10

3.6. Розкриття iнформацiї про фiнансовий результат.
Доходи товариства
Визнання доходiв i витрат. .
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18.
Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу.
Протягом 2016 року ПАТ « Львiвський iнструментальний завод» отримав дохiд в загальнiй сумi 9605,0 тис.грн., вiдповiдно в 2015р. в розмiрi 14052,0 тис.грн..Аналiз доходу за 2015р - 2016р.
тис.грн.

п/п Дохiд 2016р 2015р.
1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 6950 10600
2 Iншi операцiйнi доходи 2655 3452
Всього 9605 14052
Правила взаємозалiку доходiв i витрат. Результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi Товариства, представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають внаслiдок однiєї i тiєї ж операцiї. Результатом взаємозалiку доходiв i витрат є виникнення прибуткiв або збиткiв. Операцiї, доходи i витрати по яких пiдлягають взаємозалiку: - вибуття основних засобiв; - вибуття нематерiальних активiв; - позитивнi та негативнi курсовi рiзницi; - реалiзацiя валюти; - реалiзацiя фiнансових iнструментiв, призначених для торгiвлi; - реалiзацiя товарiв, призначених для перепродажу.


Аналiз прибутку за 2016р .
Статтi Дохiд
тис.грн. Собiвартiсть
тис.грн. Прибуток
тис.грн
1 Реалiзацiя оборотних активiв 1275 1207 68
2 Операцiйнi курсовi рiзницi 227 74 153
3 Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 716 716 -
Всього 2218 1997 221

Аналiз прибуткiв вiд операцiйної дiяльностi за 2015-2016р.
тис.грн.

п/п Операцiйнi доходи 2016р. 2015р.
1 Прибуток вiд реалiзацiї оборотних активiв 68 244
2 Прибуток вiд реалiзацiї основних засобiв 732 84
3 Дохiд вiд оренди 1565 1062
4 Прибуток вiд операцiйних курсових рiзниць 153 157
5 Оприбутковано металобрухт 130 25
6 Iншi операцiйнi прибутки 7 37
Всього 2655 1609
Витрати
Визнання витрат та їх склад, наведений у звiтi про фiнансовi результати вiдповiдають вимогам МСБО.
Протягом 2016 року товариство зазнало витрат вiд господарської дiяльностi в загальнiй сумi 12590,0 тис.грн., вiдповiдно в 2015р. в розмiрi 14320,0 тис.грн..

Аналiз витрат за 2015-2016р.
тис.грн.

п/п Витрати 2016р. 2015р.
1. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 6400 8663
2. Адмiнiстративнi витрати 2269 1849
3. Витрати на збут 224 406
4. Iншi операцiйнi витрати 3697 3402
Всього 12590 14320

Аналiз адмiнiстративних витрат за 2015-2016р.
тис.грн.

п/п Адмiнiстративнi витрати 2016р. 2015р.
1. Витрати на персонал 1052 1094
2. Матерiальнi витрати 7 12
3. Послуги стороннiх органiзацiй 534 227
4. Вiдрядження 4 9
5. Амортизацiя основних засобiв 11 14
6. Податок на землю 645 479
7. Податок на нерухомiсть 16 14
Всього 2269 1849
Аналiз витрат на збут за 2015-2016р.
тис.грн.

п/п Витрати на збут 2016р.
2015р.
1. Витрати на персонал 162 242
2. Матерiальнi витрати 22 52
3. Послуги стороннiх органiзацiй 37 109
5. Амортизацiя основних засобiв 3 3
Всього 224 406

. З врахуванням отриманих доходiв та понесених витрат Товариством в 2016р. отримано чистий збиток в сумi 2985,0 тис.грн.. (в 2015р збиток становив 347,0 тис.грн.
Аналiз фiнансового результату за 2015-2016р.
тис.грн.

п/п Статтi 2016р. 2015р
1. Чистий прибуток (збиток) -2985 -347

3.7. Аналiз фiнансового стану.
Показники рiчної фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним облiку. Товариством забезпечена порiвняннiсть показникiв балансу станом на 31.12.2016 р.
Аналiз показникiв фiнансової сталостi

№ п/п Показник На 31.12.2016р На 31.12.2015р На
31.12.2014р Теоретичне
значення
1. Коефiцiєнт фiнансової автономiї
0,85
0,74 0,74 0,5
2. Коефiцiєнт спiввiдношення позикового i власного капiталу
0,17
0,35 0,35 0,5-1,0
Товариство фiнансово стабiльне. Коефiцiєнти автономiї знаходяться в межах нормативних значень.Позитивно впливає на фiнансову стiйкiсть товариства зменшення зобов’язань на 67,5%.
Аналiз показникiв платоспроможностi
№ п/п Показник
На
31.12.2016р На
31.12.2015р На 31.12.2014р Теоретичне
значення
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,04
0,00 0,05 0,2
2. Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi 3,13 2,39 3,36 0,7
3. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi 4,90 3,28 3,41 2,0
Пiдприємство платоспроможне. Коефiцiєнти лiквiдностi є вищими вiд нормативних величин, (за винятком абсолютної лiквiдностi). В 2016р загальна платоспроможнiсть товариства покращилася за рахунок зменшення поточних зобов’язань 61,4 %. Оборотнi активи покривають поточнi зобов’язання в 4,9 рази, про що говорить загальний коефiцiєнт лiквiдностi. За рахунок забезпеченостi грошовими коштами пiдприємство негайно зможе покрити лише 4,3 % своїх поточних зобов’язань, що є недостатнiм (норматив 20 %).4. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї.
4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї».

Чистi активи ПАТ «Львiвський iнструментальний завод»
складають:
№ Статтi 31.12.2016р 31.12.2015р
1. АКТИВИ
1.1. Необоротнi активи 1896 3408
1.2. Оборотнi активи 4721 8193
1.3. Усього активiв 6617 11601
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення наступних виплат - 466
2.2 Поточнi зобов’язання 963 2496
2.3 Усього зобов’язань 963 2962
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.3 – рядок 2.3) 5654 8639
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 176 176
5. Вiдхилення (рядок 3 – рядок 4) 5478 8463

Таким чином, станом на 31.12.2016 р. чистi активи ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» дорiвнюють 5654 тис. грн., що перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 5478 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» знаходиться у межах дiючого законодавства.

4.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

4.3. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Ми перевiрили дiючi в 2016 роцi положення Статуту Товариства, в яких не визначено додаткових критерiїв для вiднесення правочину до значного правочину.
Виконання значних правочинiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вартiсть активiв Товариства на 31.12.2015 р. складає 11601 тис. грн. Нижня границя значного правочину для Товариства на 2016 рiк складає 11601 х 10%/100% =1160,1 тис. грн.
Суцiльна перевiрка реєстрiв правочинiв (договорiв) Укладених Товариством в 2016р. показала, що Товариство не вчиняло значних правочинiв протягом звiтного року
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.

4.4. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про подiї пiсля звiтної дати, якi вiдбулися до подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк
Аудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй , що сталися в перiод мiж 31.12.2016р. та датою аудиторського висновку. В результатi огляду аудиторами бухгалтерських документiв та укладених/розiрваних договорiв за перiод пiсля 31.12.2016р. не виявлено:
- подiй пiсля дати балансу, якi надавали б додаткову iнформацiю про визначення сум, пов’язаних з умовами, що iснували на дату балансу та вимагали б коригування вiдповiдних активiв i зобов’язань , а також уточнення оцiнки вiдповiдних статей;
- подiй, що вказували б на умови, що виникли пiсля дати балансу, що потребують коригування статей фiнансових звiтiв. .
Тобто вiдповiдно до МСА 560 «Подальшi подiї» нами не виявлено пiдстав, що мали б привести до коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу.

4.5. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у товариствi голова наглядової ради.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1. вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2. достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Станом на 31.12.2016 року акцiями товариства володiє 1030 акцiонери.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» здiйснюється вiдповiдно до:
• роздiлу 7.1 Статуту, зареєстрованого 20.04.2012 року;
• рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №18 вiд 13.04.2012 року).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
• Загальнi збори акцiонерiв,
• Наглядова рада,
• Правлiння,
• Ревiзiйна комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 13.04.2012 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
На дату надання цього Звiту ревiзiйною комiсiєю Товариства завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
Звiт ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» , вважає за необхiдне зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками ПАТ «Львiвський iнструментальний завод» таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль.
Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ «Львiвський iнструментальний завод». Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.
4.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час проведення аудиту нами оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований аудитором iдентифiкований та оцiнений як низький. Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. Однак, через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується вiдповiдно до МСА.
4.6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Львiвський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради 30.08.1995р.), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001 р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.01.2016р. №321/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р.; сертифiкат аудитора Малюци Л.Г.: серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.№207/2 до 30.11.2014р.; № 300/2 до 30.11.2019р.; реєстрацiйний № 3282; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р.
Мiсцезнаходження: 79058 Львiв, Замарстинiвська, 83а.
Тел..0673102417.
Договiр № 22/12 вiд 22.12.2016 р.
Аудиторська перевiрка проводилась з 30.03.2017р. по 05.04.2017р. .
Аудитор
(сертифiкат серiя А №003512 м.Львiв) Хомяк Р.Л.
Директор
ТзОВ Аудиторська фiрма
«Львiвський аудит» Малюца Л.Г.
05.04.2017р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 1
3 2014 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д\в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д\в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д\в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 5
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д\в

д\в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д\в
Інші (запишіть) д\в

д\в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д\в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д\в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) 15 липня 2016 року

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д\в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д\в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д\в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д\в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д\в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д\в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д\в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д\в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д\вКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00222290
Територія за КОАТУУ 4610137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.73
Середня кількість працівників 58
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79058, м.Львiв, вул.Замарстинiвська, 170
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1 1
первісна вартість 1001 31 31
накопичена амортизація 1002 30 30
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 1829 1395
первісна вартість 1011 12734 5339
знос 1012 10905 3944
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035 1578 500
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 3408 1896
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2236 1707
Виробничі запаси 1101 743 488
Незавершене виробництво 1102 115
Готова продукція 1103 1378 1219
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3359 1032
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2531

1696

з бюджетом 1135 4 5
у тому числі з податку на прибуток 1136 1
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 52 239
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 11 42
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 11 42
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 8193 4721
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 11601 6617

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 176 176
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 6116 4179
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2347 1299
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 8639 5654
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 466
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 466
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 466
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 733 491
за розрахунками з бюджетом 1620 243 202
за у тому числі з податку на прибуток 1621 11
за розрахунками зі страхування 1625 103 6
за розрахунками з оплати праці 1630 726 26
за одержаними авансами 1635 281 2
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 410 236
Усього за розділом IІІ 1695 2496 963
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 11601 6617

Примітки д/в
Керівник Дмитришин О.В.
Головний бухгалтер Шподарунок Є.Б.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00222290
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 6950 10600
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6400 ) ( 8663 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

550

1937
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 2655 3452
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 2269 ) ( 1849 )
Витрати на збут 2150 ( 224 ) ( 406 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3697 ) ( 3402 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( 2985 ) ( 268 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( 2985 ) ( 268 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 79
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( 2985 ) ( 347 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2985 347

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 4984 6109
Витрати на оплату праці 2505 3121 3396
Відрахування на соціальні заходи 2510 674 1079
Амортизація 2515 135 149
Інші операційні витрати 2520 2023 1722
Разом 2550 10937 12455

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 3527622 3527622
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 3527622 3527622
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.84618 0.09837
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.84618 0.09837
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки д\в
Керівник Дмитришин О.В.
Головний бухгалтер Шподарунок Є.Б.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00222290
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

9725

13988
Повернення податків і зборів 3005 50
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 235
Надходження від повернення авансів 3020 1362
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040 1890 1255
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 1987 120
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 8222 )

( 8697 )
Праці 3105 ( 3634 ) ( 2686 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 765 ) ( 1338 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2691 ) ( 1021 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 12 ) ( 67 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 531 ) ( 51 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1538 ) ( 903 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 709 ) ( 1516 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 105 ) ( 230 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( 35 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 94 ) ( 128 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1256 -3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205 850 90
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 955 38
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( 519 ) ( 233 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1286 -105
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 30 -108
Залишок коштів на початок року 3405 11 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 4
Залишок коштів на кінець року 3415 42 11

Примітки д\в
Керівник Дмитришин О.В.
Головний бухгалтер Шподарунок Є.Б.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00222290
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ IНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00222290
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 176 6116 2347 8639
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 176 6116 2347 8639
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -2985 -2985
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -1937 1937
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 -1937 1937
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -1937 -1048 -2985
Залишок на кінець року 4300 176 4176 1299 5654

Примітки д\в
Керівник Дмитришин О.В.
Головний бухгалтер Шподарунок Є.Б.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток